Nazwa przedmiotu:
Geodezyjne opracowania do celów prawnych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Robert Łuczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.SMK
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Godziny kontaktowe: 60, w tym: obecność na wykładach: 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą: 10 godz., przygotowanie do zaliczenia i obecność na sprawdzianie: 30 godz. Razem nakład pracy studenta: 100 godz. = 4 p. ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności dotyczące opracowań geodezyjnych do celów prawnych zdobyte na I stopniu studiów.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – niezbędnej w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Treści kształcenia:
Wykład: Procedury i dokumentacja geodezyjna wykonywana na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz prac geodezyjnych związanych z określaniem przebiegu linii i położenia punktów granicznych. Rozgraniczenia nieruchomości - procedury i dokumentacja geodezyjna, kryteria ustalania przebiegu granic i rodzaje rozstrzygnięć postępowania administracyjnego oraz tryb sądowy. Podziały nieruchomości - procedury i dokumentacja geodezyjna - tryby administracyjne (ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy szczególne dotyczące regulowania stanów prawnych dróg publicznych oraz terenów kolejowych; tryb sądowy oraz podziały nieruchomości rolnych i leśnych. Scalenia gruntów (procedura i dokumentacja geodezyjna). Scalenia i podziały nieruchomości (procedura i dokumentacja geodezyjna). Zasiedzenia nieruchomości. Służebności gruntowe. Rozgraniczenia nieruchomości pokrytych wodami powierzchniowymi. Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych (procedury i dokumentacja geodezyjna, zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych oraz dokładności wyznaczania współrzędnych punktów granicznych). Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych (procedura i dokumentacja geodezyjna, kryteria ustalania przebiegu linii granicznych). Ćwiczenia projektowe: Sporządzenie wybranych dokumentów – map, wykazów i rejestrów oraz innych opracowań wchodzących w skład operatów technicznych.
Metody oceny:
Do zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z ocen z dwóch sprawdzianów. Zaliczenie ćwiczeń projektowych - poprawne wykonanie dokumentacji technicznej i jej obrona - sprawdzian pisemny. Zajęcia prowadzone zdalnie – MS Teams. Zaliczenia prowadzone zdalnie – MS Teams / MS Forms. Podczas sprawdzianów wymagane jest potwierdzenie obecności (aktywna kamera i mikrofon). Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność - obowiązek odrobienia zajęć w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Zaliczenie przedmiotu - ocena łączna - średnia arytmetyczna z dwóch ocen pozytywnych z wykładów i ćwiczeń projektowych. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,74), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
Wykaz aktów prawnych oraz skrótów: USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Orzeczenia sądowe: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r. III CZP 51/09.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W09
ma poszerzoną wiedzę techniczną i prawną z zakresu wykonywania prac geodezyjnych z różnych asortymentów m.in. na potrzeby gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki rolnej i leśnej, w tym w zakresie procesu scaleń i wymian gruntów
Weryfikacja: sprawdzian pisemny

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U16
potrafi wykonać prace geodezyjne wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji geodezyjno-prawnej różnych asortymentów, w tym na potrzeby gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki rolnej i leśnej, a w szczególności potrafi przeprowadzić proces scalenia i wymiany gruntów
Weryfikacja: sprawdzian pisemny

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K05
ma świadomość odpowiedzialności za przekazane wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych oraz potencjalnych skutków jakie mogą one wywołać
Weryfikacja: sprawdzian pisemny