Nazwa przedmiotu:
Grafika inżynierska I
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jadwiga Janowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GRI1
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich - 35 godz., w tym: • wykład - 15 godz. , • ćwiczenia projektowe - 15 godz., • konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta - 55 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć projektowych, zapoznanie się z literaturą - 20 godz., • przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15 godz., • opracowanie i weryfikacja projektów - 20 godz. Razem: 90 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1, 5 punktu ECTS - 35 godz., w tym: • wykład - 15 godz., • ćwiczenia projektowe - 15 godz., • konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS - 60 godz., w tym: • ćwiczenia projektowe - 15 godz., • konsultacje - 5 godz., • przygotowanie do zajęć projektowych, zapoznanie się z literaturą - 20 godz., • opracowanie i weryfikacja projektów - 20 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
WYKŁAD: brak wymagań wstępnych PROJEKTOWANIE: opanowanie materiału z wykładu
Limit liczby studentów:
bez ograniczeń
Cel przedmiotu:
Nabycie umiejętności: odwzorowania postaci konstrukcyjnej wyrobu, graficznego zapisu geometrycznej postaci konstrukcyjnej oraz graficznego zapisu układu wymiarów, wykonania rysunków konstrukcyjnych.
Treści kształcenia:
WYKŁAD: Podstawowe pojęcia teorii konstrukcji i zapisu konstrukcji (formy i zasady zapisu konstrukcji). Odwzorowanie geometrycznej postaci konstrukcyjnej: rzutowanie ( aksonometryczne, równoległe), normalny układ rzutów prostokątnych, odwzorowanie przestrzeni w rzutach prostokątnych. Odwzorowanie geometrycznej postaci konstrukcyjnej: transformacja (obrót, kład), wielościany i bryły obrotowe oraz bryły złożone (w rzutach prostokątnych, przekroje brył płaszczyznami rzutującymi, przenikania). Graficzny zapis geometrycznej postaci konstrukcyjnej: zasady i rodzaje zapisu konstrukcji, widok, przekroje (zasady wykonywania przekroju w rysunku technicznym, oznaczanie i kreskowanie przekroju, rodzaje przekrojów, przekroje w rysunkach złożeniowych), kłady. Graficzny zapis układu wymiarów: znaki układu wymiarów (linie wymiarowe, pomocnicze linie wymiarowe, liczby wymiarowe, znaki wymiarowe), uproszczenia w układzie wymiarów (wymiarowanie powtarzających się elementów powierzchni, wymiarowanie ścięć krawędzi i nawierceń), zasady wymiarowania. Wymiarowanie typowych części występujących w mechanizmach. ĆWICZENIA PROJEKTOWE: Odwzorowanie postaci konstrukcyjnej - rzutowanie, wykonanie rysunków: - przedstawianie bryły w aksonometrii ukośnej przy danych rzutach prostokątnych; - przedstawianie bryły w rzutach prostokątnych przy danej aksonometrii ukośnej bryły - rzuty prostokątne bryły (na 3 rzutnie, niezbędną liczbę rzutni); - rzuty brył wielościennych i obrotowych oraz złożonych, ściętych płaszczyznami rzutującymi, na trzy rzutnie; wyznaczenie rzeczywistego kształtu figury przekroju oraz rozwinięcia; - rzuty brył wielościennych i obrotowych oraz złożonych ściętych wieloma płaszczyznami; - rzuty brył obrotowych przenikających się. Graficzny zapis geometrycznej postaci konstrukcyjnej - wykonanie rysunków: rzuty brył z zastosowaniem przekrojów. Graficzny zapis układu wymiarów - wykonanie rysunków: wymiarowanie typowych części występujących w mechanizmach.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu: na podstawie punktów otrzymanych z zaliczenia wykładu w formie pracy/prac kontrolnych. Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie punktów otrzymanych za wykonane zadania projektowe przewidziane programem zajęć. ZALICZENIE PRZEDMIOTU na podstawie zaliczenia wykładu i ćwiczeń projektowych (ocena końcowa z przedmiotu wynika ze średniej ważonej punktów uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń projektowych i punktów z zaliczenia wykładu).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Janowska J.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i wykładu z Grafiki Inżynierskiej, umieszczone na platformie TEAMS, 2020. 2. Kabziński B.: film instruktażowy 1 - „Podstawy obsługi programu Autodesk AutoCAD”, umieszczony na platformie TEAMS, 2020. 3. Kabziński B.: film 2 - „Praca w programie AutoCAD - wykonywanie pierwszego ćwiczenia - rzuty na 3 rzutnie”, umieszczony. na platformie TEAMS, 2020. 4. Rysunek techniczny i rysunek techniczny maszynowy, zbiór polskich norm. Wyd. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Warszawa 2019. 5. Paprocki K.: Zasady zapisu konstrukcji. Oficyna Wydawnicza P.W.
Witryna www przedmiotu:
dostępna na stronie www.mikromechanika.pl oraz na platformie TEAMS
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GRI1_W01
Ma wiedzę na temat odwzorowania postaci konstrukcyjnej wyrobu, wykonywania rysunków konstrukcyjnych typowych części występujących w urządzeniach mechatronicznych, w tym w zakresie doboru materiałów.
Weryfikacja: Zaliczenie prac sprawdzających w trakcie wykładu, krótki sprawdzian ustny/pisemny w trakcie ćwiczeń projektowych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GRI1_U01
Potrafi wykonać rysunek konstrukcyjny typowych, prostych części występujących w mechanizmach
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych – ocena zadań projektowych.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GRI1_K01
Potrafi pracować w zespole
Weryfikacja: Ocena pracy studenta w ramach ćwiczeń projektowych.