Nazwa przedmiotu:
Fizyka I
Koordynator przedmiotu:
prof.dr. hab. Rajmund Bacewicz, prof ndzw.dr hab. Krystyna Pękała
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
FIZ 1
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 80 godz., w tym: • wykład – 45 godz. • ćwiczenia – 30 godz. • egzamin – 2 godz. • konsultacje – 3 godz. 2) Praca własna studenta -85 godz., w tym: • studia literaturowe – 20 godz. • zadania domowe, samodzielne rozwiązywanie zadań – 30 godz. • przygotowanie do kolokwiów - 20 godz., • przygotowanie do egzaminu - 15 godz. Razem: 165 godz. (6 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 80 godz., w tym: • wykład – 45 godz. • ćwiczenia – 30 godz. • konsultacje – 3 godz. • egzamin - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 60 godz., w tym: • wykonanie ćwiczeń w laboratorium - 30 godz. • zadania domowe, samodzielne rozwiązywanie zadań – 30 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość fizyki na poziomie liceum oraz rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej a także podstaw rachunku wektorowego i analizy wektorowej.
Limit liczby studentów:
240
Cel przedmiotu:
znajomość podstaw fizyki na poziomie uczelni technicznej umożliwiająca realizację przedmiotów kierunkowych
Treści kształcenia:
1. Niektóre zagadnienia mechaniki klasycznej i relatywistycznej 2. Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej 3. Elektrodynamika
Metody oceny:
Egzamin. Zaliczenie na podstawie kolokwiów i aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. W. Bogusz, J. Garbarczyk i F. Krok; „Podstawy Fizyki” Ofic. Wydaw. Pol. Warsz. Warszawa 1997r. 2. D. Halliday, R. Resnick,i J. Walker; „Podstawy Fizyki” PWN Warszawa 2003r. 3. I.W. Sawieliew; „Kurs Fizyki” t. I i II PWN Warszawa 2002r. 4. K. Blankiewicz i M. Igalson; „Zbiór zadań rachunkowych z fizyki” Ofic. Wydaw. Pol. Warsz. Warszawa 1998r
Witryna www przedmiotu:
http://www.if.pw.edu.pl/~bacewicz, http://www.if.pw.edu.pl/~pekala
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka FIZ1_W01
Zna wybrane zagadnienia mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elementy termodynamiki i fizyki statystycznej oraz elektrodynamiki
Weryfikacja: kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka FIZ1_U01
Umie rozwiązać zadania z zakresu wybranych zagadnień mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elementów termodynamiki i fizyki statystycznej oraz elektrodynamiki
Weryfikacja: Kolokwia i egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o