Nazwa przedmiotu:
Wstęp do technik komputerowych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Arkadiusz Winnicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
WTK
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • projekt w laboratorium -15 godz. • konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta – 25 godz., w tym: • przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, praca nad projektami -15 godz. • zapoznanie z literaturą, przygotowanie się do kolkwium - 10 godz. Razem: 57 godz. (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - 32 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • projekt w laboratorium -15 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS – 32 godz., w tym: • projekt w laboratorium -15 godz. • konsultacje – 2 godz. • przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, praca nad projektami -15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zakłada się umiejętność obsługi systemów komputerowych w środowisku Windows oraz.umiejętność korzystania z podstawowych aplikacji (pakiet biurowy, usługi internetowe)
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawami techniki komputerowej oraz z programami MATLAB, LABVIEW i OPEN OFFICE i z systemem operacyjnym LINUX. Zasady sporządzania dokumentów technicznych w środowisku Open Office.
Treści kształcenia:
Struktura systemu komputerowego. System operacyjny Linux. Matlab: podstawy programowania, Simulink i badania symulacyjne. LabView: programowanie i użytkowanie Wytwarzanie dokumentów technicznych w środowisku Open Office.
Metody oceny:
Sprawdzian końcowy oraz oceny projektów laboratoryjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Wstęp do technik komputerowych. Materiały dydaktyczne (udostępniane w wersji elektronicznej). IAiR PW
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WTK_W01
Znajomość podstaw techniki komputerowej
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka WTK_W02
Umiejętność korzystania z aplikacji MatLab , LabView i Open Office
Weryfikacja: Sprawdzian i ocena projektow laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka WTK_W03
Znajomość systemu Linux
Weryfikacja: Sprawdzian i ocena projektu laboratoryjnego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WTK_U01
Potrafi stosować metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich
Weryfikacja: Ocenia projektów laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WTK_K01
Rozumie rolę i znaczenie metod komputerowych w rozwiązywaniu zadań technicznych
Weryfikacja: Ocena zaangażowania w projekty laboratoryjne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KO