Nazwa przedmiotu:
Podstawy automatyki II
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jakub MOŻARYN
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PA2
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 35 godz., w tym: • laboratorium – 30 godz. • konsultacje – 5 godz. 2) Praca własna studenta - 40 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 15 godz.; • zapoznanie z literaturą - 10 godz.; • opracowanie sprawozdań z laboratoriów – 15 godz.; Razem: 75 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 pkt ECTS – 35 godz., w tym: • laboratorium – 30 godz. • konsultacje – 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,5 pkt ECTS – 60 godz., w tym: • wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych - 30 godz. • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 15 godz. • opracowanie sprawozdań - 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: matematyka, fizyka, znajomość zagadnień z przedmiotu Podstawy Automatyki I.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Umiejętność formułowania opisu matematycznego układów regulacji oraz sterowania procesami dyskretnymi. Umiejętność projektowania typowych struktur układów regulacji i układów przełączających.
Treści kształcenia:
Modelowanie układów regulacji, Identyfikacja własności obiektów regulacji. Badanie algorytmów regulacji PID. Badanie jednoobwodowego układu regulacji. Wykorzystanie sterownika PLC do sterowania w układach regulacji ciągłej i dyskretnej, Systemy monitorowania procesów. Badanie serwomechanizmu hydraulicznego. Układy kombinacyjne. Pneumatyczne układy napędowo-sterujące. Elektropneumatyczne układy napędowo-sterujące.
Metody oceny:
Zaliczenie laboratoriów, ocena wystawiona na podstawie obecności, kolokwiów sprawdzających, oraz zrealizowanych sprawozdań.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Żelazny M.: Materiały pomocnicze do wykładu: Podstawy Automatyki. 2. Żelazny M.: Podstawy Automatyki. WNT, Warszawa 1976 . 3. Kościelny W.: Materiały pomocnicze do nauczania podstaw automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001, wyd. III. 4. Holejko D., Kościelny W., Niewczas W.: Zbiór zadań z podstaw automatyki. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1985, wyd. VIII. 5. Gessing R.: Podstawy automatyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001. 6. Mazurek J., Vogt H., Zydanowicz W.: Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002. 7. Pułaczewski J, Szacka K. Manitius A.: Zasady automatyki. WNT, Warszwa, 1974. 8. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki. PWN, Warszawa, 1980. 9. Kościelny W.: Podstawy automatyki, część II. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1984. 10. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa, 2003. 11. Traczyk W.: Układy cyfrowe automatyki. WNT, Warszawa 1974. 12. Misiurewicz P.: Podstawy techniki cyfrowej. WNT, Warszawa 1982 13. Holejko D., Kościelny W.: Automatyka procesów ciągłych, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2012.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
-

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PA2_W01
Posiada wiedzę na temat sterowania procesami dyskretnymi.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.
Efekt PA2_W02
Posiada wiedzę na temat opisu matematycznego układów regulacji.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.
Efekt PA2_W03
Posiada wiedzę na temat sterowania procesami ciągłymi.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PA2_U01
Potrafi na podstawie eksperymentu zidentyfikować matematyczny model wybranego obiektu regulacji.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.
Efekt PA2_U02
Potrafi projektować hydrauliczne, pneumatyczne i elektropneumatyczne układy napędowo-sterujące.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.
Efekt PA2_U03
Potrafi zastosować sterownik PLC do sterowania procesami binarnymi.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.
Efekt PA2_U04
Potrafi formułować opis matematyczny układów regulacji ciągłej i dyskretnej.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PA2_K01
Potrafi pracować w zespole, podczas planowaia zadań, przeprowadzania eksperymentu fizycznego i wnioskowania.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium.