Nazwa przedmiotu:
Podstawy mechaniki płynów
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PMP
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich: 32 godz., w tym: • wykład -15 godz. • laboratorium- 15 godz. • konsultacje –2 godz. 2) Praca własna studenta – 45 godz., w tym: • studia literaturowe, przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15 godz. • przygotowanie do laboratorium -10 godz. • opracowanie sprawozdań, opracowanie projektu - 20 godz. Razem: 77 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - 32 godz., w tym: • wykład -15 godz. • laboratorium- 15 godz. • konsultacje –2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 47 godz., w tym: • laboratorium: 15 godz. • przygotowanie do laboratorium -10 godz. • opracowanie sprawozdań, opracowanie projektu - 20 godz. • konsultacje –2 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Równania różniczkowe, analiza wektorów, funkcja zmiennej zespolonej, mechanika klasyczna w zakresie podstawowych zasad dynamiki i kinematyki.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Umiejętność sformułowania i rozwiązywania prostych zagadnień płynowych, w tym oszacowania wielkości oporu hydraulicznego w przepływie laminarnym i turbulentnym dla płynów ściśliwych i nieściśliwych w zróżnicowanych ośrodkach.
Treści kształcenia:
1 Podstawowe pojęcia i prawa mechaniki płynów 2 Przepływy cieczy idealnych 3 Dynamika płynów lepkich 4 Podobieństwa zjawisk przepływowych 5 Zjawisko kawitacji
Metody oceny:
Wykład Zaliczenie testu końcowego Laboratorium Kolokwium wstępne i pozytywne zaliczenie sprawozdań z co najmniej 4 na 5 tematów ćwiczeń Projektowanie* Wykonanie i zaliczenie 1 wybranego projektu (zamiast laboratorium)
Egzamin:
nie
Literatura:
1 R.A. Duckworth, Mechanika Płynów, WNT, Warszawa 1983 2 R. Gryboś, Podstawy Mechaniki Płynów, PWN, Warszawa 2000 3 L.D. Landau, E.M. Lifszyc, Hydrodynamika, PWN Warszawa, 1994 4 Preskrypty do ćwiczeń laboratoryjnych
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PMP_W01
Znajomość podstawowych równań statyki, kinematyki i dynamiki płynów
Weryfikacja: Test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PMP_U01
Umie wyznaczać charakterystyki przepływowe różnych elementów hydraulicznych (np. rurociagi, zawory, zwęzki, kryzy)
Weryfikacja: Kolokwium, ocena sprawozdań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka PMP_U02
Potrafi przeprowadzić symulację komputerową zjawisk przepływowych z wykorzystaniem oprogramowań komercyjnych
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w ramach laboratorium, ocena sprawozdań, projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka PMP_U03
Umie wyznaczyć pola prędkości, ciśnień i naprężeń w prostych przepływach
Weryfikacja: Test, ocena wykonywania zadań w ramach laboratorium, ocena sprawozdań, projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o