Nazwa przedmiotu:
Elektronika I
Koordynator przedmiotu:
doc. dr inż. Michał Gwiazdowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ETRI
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład - 30 godz. • konsultacje -2 godz. 2) Praca własna studenta – 30 godz., w tym: • korzystanie z literatury - 15 godz. • przygotowanie do zaliczenia - 15 godz. Razem: 62 godz. (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - 32 godz., w tym: • wykład - 30 godz. • konsultacje -2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
podstawy teorii obwodów, pomiar wielkości elektrycznych
Limit liczby studentów:
150
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych elementów elektronicznych, ich fizycznych zasad działania, charakterystyk, parametrów oraz sposobów wykorzystania w układach elektronicznych. Poznanie podstawowych układów elektronicznych analogowych: zasilaczy, wzmacniaczy, generatorów i układów przekształcajacych; zasady działania tych układów i ich charakterystyczne właściwości.
Treści kształcenia:
1.Sygnały w elektronice, ich rodzaje, zapis i przesyłanie. 2.Przewodniki, izolatory i półprzewodniki; półprzewodniki p i n, złącze p-n. Diody (prostownicze, Zenera, pojemnościowe, impulsowe, Schottky’ego, tunelowe). Tranzystory bipolarne i unipolarne, charakterystyki. Polaryzacja, punkt pracy, właściwości zależne od punktu pracy. Małosygnałowy schemat zastępoczy. Parametry ograniczające: dopuszczalny prąd, napięcie, moc i szybkość działania. Tyrystory i triaki, prostowniki sterowane, bezstykowe przełączniki. Układy scalone – realizacja różnych elementów w strukturze krzemowej. Stopnie scalania, zasady technologii wykonania. Przyrządy optoelektroniczne: detektory promieniowania, emitery promieniowania, transoptory. Inne przyrządy półprzewodnikowe: termistory, warystory, hallotrony, gausotrony. 3. Prostowniki i zasilacze. Prostowniki jednopołówkowe, dwupołówkowe i wielofazowe. Filtr pojemnościowy i indukcyjny. Stabilizatory napiecia: z diodą Zenera, z automatyczną regulacją napięcia, impulsowe. 4. Układy wzmacniające. Praca tranzystora w układzie wzmacniającym, składowe stałe i zmienne prądów, wzmacniacz przesterowany, ograniczenia częstotliwościowe, szumy. Wzmacniacze szerokopasmowe wielostopniowe, prądu zmiennego i prądu stałego (wzmacniacze różnicowe). Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczu, rodzaje sprzeżenia i jego wpływ na właściwości wzmacniacza; stałość wzmocnienia i stabilność. Wzmacniacze operacyjne, rodzaje, układy pracy, zastosowania w układach pomiarowych. Wzmacniacze selektywne, filtry. Wzmacniacze mocy, klasy pracy, sprawność. Sterowanie zespołami wykonawczymi. Odprowadzanie ciepła z elementów mocy, radiatory i rezystancja termiczna. 5. Generacja sygnałów. Zasady generacji. Generatory sinusoidalne LC i RC. Generatory kwarcowe. Generatory niesinusoidalne: multiwibrator astabilny, uniwibrator, generator przebiegów liniowych. Stałość i regulacja amplitudy i częstotliwości. 6. Przekształcenia sygnałów. Przekształcenia statyczne i dynamiczne, liniowe i nieliniowe. Ograniczniki. Układy funkcyjne aproksymujące. Układy formowania impulsów z histerezą. Układy całkujące i różniczkujące. Układy arytmetyczne analogowe do przeprowadzania operacji arytmetycznych na napięciach elektrycznych.
Metody oceny:
kollokwium na wykładzie
Egzamin:
nie
Literatura:
• A.Filipkowski „Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe” PWN 2003. • Pr.zbior. p.r. A. Filipkowskiego „Elementy i układy elektroniczne” WPW 2002. • P.Horowitz; W.Hill „Sztuka elektroniki” cz. I i cz. II WKŁ 2004. • W.Wawrzyński „Podstawy współczesnej elektroniki” WPW 2003. • J.Watson „Elektronika – wiedzieć więcej” WKŁ 2005. • P.Górecki „Wzmacniacze operacyjne” BTC 2004
Witryna www przedmiotu:
http://zemip.mchtr.pw.edu.pl/
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ETRI_W01
Zna budowę, działanie i właściwości podstawowych elementów elektronicznych
Weryfikacja: zaliczenie kollokwium na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka ETRI_W02
Zna schematy, zasady budowy i działania podstawowych analogowych układów elektronicznych (zasilaczy, wzmacniaczy, generatorów i układów przekształcających sygnały).
Weryfikacja: zaliczenie kollokwium na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ETRI_U01
Potrafi wytypować elementy elektroniczne właściwe do realizacji zadania technicznego
Weryfikacja: kollokwium na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U22, K_U01, K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, I.P6S_UO, I.P6S_UU
Charakterystyka ETRI_U02
Potrafi zaproponować układy elektroniczne analogowe potrzebne do realizacjii zadania technicznego
Weryfikacja: kollokwium na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U06, K_U22
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, I.P6S_UO, I.P6S_UU, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ETRI_S01
Rozumie potrzebę samokształcenie, zna metody samokształcenia.
Weryfikacja: kolokwium na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KO