Nazwa przedmiotu:
AKTUATORYKA PNEUMOTRONICZNA
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Wieńczysław Kościelny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiazkowe
Kod przedmiotu:
AKP
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • laboratorium - 15 godz. • konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 40 godz., w tym: • przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu - 10 godz. • przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz. • zapoznanie z literaturą - 5 godz. • opracowanie sprawozdań - 10 godz. Razem: 72 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS – 32 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • laboratorium - 15 godz. • konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS – 32 godz., w tym: • laboratorium - 15 godz. • konsultacje - 2 godz. • przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki, podstaw automatyki i elektrotechniki
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Znajomość budowy i projektowania i eksploatacji przemysłowych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Zasady budowy, działania i właściwości poszczególnych podzespołów funkcjonalnych. Umiejętność czytania i tworzenia schematów.
Treści kształcenia:
1. Podstawy fizyczne pneumatyki 2. Wytwarzanie i rozprowadzanie sprężonego powietrza 3. Budowa i zasada działania elementów pneumotroniki 4. Zasady projektowania układów pneumatyki 5. Zasady projektowania układów elektropneumatyki
Metody oceny:
Na podstawie oceny pracy w ramach laboratorium oraz kolokwium z wykładów na koniec semestru.
Egzamin:
tak
Literatura:
Szenajch W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa 1992 Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniki. Część 1. REA, Warszawa 2009.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt AKP_1ST_W01
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie działania i budowy układów pneumotronicznych
Weryfikacja: Kolokwium końcowe
Efekt AKP_1ST_W02
Zna zasady projektowania przemysłowych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
Weryfikacja: Kolokwium końcowe

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt AKP_1ST_U02
Potrafi policzyć parametry i przemiany zachodzące w układach pneumatyki
Weryfikacja: Kolokwium końcowe
Efekt AKP_IST_U01
Potrafi zaprojektować przygotować dokumentację i schematy układów pneumotroniki
Weryfikacja: Kolokwium końcowe, laboratorium

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt AKP_1ST_K01
Student potrafi pracować w zespole.
Weryfikacja: Ocena bieżąca zadań realizowanych podczas zajęć laboratoryjnych