Nazwa przedmiotu:
Urządzenia Pomiarowe Automatyki
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jerzy Szaciłło-Kosowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
UPA
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium– 15 godz. • konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 50 godz., w tym: • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 15 godz. • studia literaturowe – 5 godz. • wykonanie sprawozdań – 25 godz. • przygotowanie do kolokwiów - 5 godz. Razem: 82 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punkt ECTS – 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium– 15 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 55 godz., w tym: • laboratorium– 15 godz. • wykonanie sprawozdań – 25 godz. • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przystępujący do zajęć z przedmiotu „Urządzenia pomiarowe automatyki” studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień poznanych na zajęciach z elektrotechniki, miernictwa elektrycznego, elektroniki i podstaw automatyki
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student posiądzie wiedzę o budowie, zastosowaniu i prawidłowej eksploatacji urządzeń określających rzeczywisty stan obiektu regulacji. Poznanie wykładanego materiału zapewni właściwe stosowanie narzędzi i wiedzy.
Treści kształcenia:
Wykład: podstawowe pojęcia, elementy składowe przetworników pomiarowych, czujnik, przetwornik, system pomiarowy; urządzenie pierwotne, urządzenie wtórne, układ przetwarzania; definicje inteligentnej techniki pomiarowej, struktury inteligentnych przetworników, obszary przetwarzania informacji, czujnik jako element bierny i czynny elektronicznych układów przetwarzania, przegląd stosowanych czujników,Przetwornik pomiarowy jako elektroniczne urządzenie uzyskiwania informacji, parametry wejściowe i wyjściowe, znormalizowane sygnały elektryczne w automatyce, konwersja sygnałów analogowych, podstawowe protokoły komunikacji przetworników inteligentnych, przesyłanie i odbiór sygnałów elektrycznych, zasilanie przetworników dwu i wieloprzewodowe, zasilanie odbiorników sygnałów centralne i indywidualne, separacja galwaniczna sygnałów i zasilania, praca przetworników w strefie zagrożenia wybuchem.Temperatura, ciśnienie, przepływ cieczy i pary, poziom cieczy i ciał sypkich- przedstawienie i porównanie wszystkich metod pomiarowych wymienionych wielkości stosowanych w konstrukcjach przetworników pro-dukowanych przez wiodące firmy. Omówienie warunków montażu, prawidłowej eksploatacji i obsługi prezentowanych urządzeń pomiarowych. Kryteria doboru przetworników do danych warunków pracy. Laboratorium:przetworniki pomiaru wskaźnika pH i pochodnych; indukcyjne czujniki pomiaru zmian położenia kątowego i liniowego;przetworniki pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień; inteligentne przetworniki pomiarowe w układach automatyki; selsyny
Metody oceny:
Punktacja z 2 kolokwiów (waga 0,5 i 0,2) i 5 ćwiczeń (waga 0,3). Ćwiczenia – ocena sprawozdań.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych - Marian Łapiński-WNT 2. Sensors a comprehensive survey - W. Göpel, J.Hesse, J.N.Zemel - VCH 3. Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych - J. Kwaśniewski 4. Inteligentna technika pomiarowa - Piotr T. Lesiak 5. Strony internetowe wiodących producentów i dystrybutorów urządzeń pomiarowych automatyki 6. Turkowski M.: Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe. OWPW, Warszawa 2000 lub 2001 7. Webster J.G.: „Measurement, Instrumentation and Sensors” CRC Press LLC, 1999 8. W. Nawrocki ,: „Sensory i systemy pomiarowe”. WPP, 2006.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt UPA_W01
Zna zasady pomiaru wielkosc fizycznych określających stan obiektu automatyzowanego procesu
Weryfikacja: kolokwia

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt UPA_U01
Potrafi zastosować odpowidnią metodę pomiaru wielkości fizycznej okrślającej stan obiektu regulacji i wybrać właściwy sprzęt pomiarowy i odpowiednio go zastosować w systemach pomiarowych obszaru automatyki
Weryfikacja: ocena sprawozdań laboratoryjnych

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt UPA_K01
Potrafi zrealizować eksperymenty laboratoryjne i opracować ich wyniki pracując w zespole
Weryfikacja: ocena pracy zespołowej w takcie ćwiczeń laboratoryjnych