Nazwa przedmiotu:
Systemy automatyki
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jan Kościelny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
SA
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
15 godz. wykład + 15 godz. laboratorium + 20 godz. praca własna - przygotowanie do ćwiczeń + 25 godz. studiowanie materiałow do wykładu (skrypt, prezentacje z wykładu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: podstawy automatyki, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.
Limit liczby studentów:
100
Cel przedmiotu:
Znajomość różnych typów systemów automatyki. Umiejętność doboru systemu automatyki do automatyzowanej instalacji technologicznej
Treści kształcenia:
Struktury funkcjonalne i sprzętowe systemów automatyki. Rodzaje systemów automatyki - ich charakterystyka. Języki programowania, rozwiązania sieciowe. Urządzenia sterujące. Systemy monitorowania. Systemy zintegrowane. Systemy typu SCADA + PLC. Systemy typu softcontrol.
Metody oceny:
Przedmiot kończy się egzaminem. Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen z ćwiczeń laboratoryjnych
Egzamin:
tak
Literatura:
1.Kościelny J.M. Systemy Automatyki, skrypt, 2009 2. Materialy (prezentacje do wykładu. 3. Trybus.L. Regulatory wielofunkcyjne. WNT, Warszawa, 1992. 4. Katalogi firmowe poszczególnych systemów
Witryna www przedmiotu:
https://iair.mchtr.pw.edu.pl/przedmioty/
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka SA_W01
Ma uporządkowana wiedzę na temat budowy, programowania i zastosowania programowalnych układów sterowania
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W
Charakterystyka SA_W02
Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych w automatyce i robotyce
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka SA_02
Potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratoriów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka SA_U01
Potrafi projektować; implementować i integrować systemy pracujące w czasie rzeczywistym
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U26
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka SA_K01
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze automatyki i robotyki; a w szczególności aspekt społeczny automatyzacji i robotyzacji oraz jej wpływ na rynek pracy
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR