Nazwa przedmiotu:
Urządzenia wykonawcze automatyki
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Igor Korobiichuk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
UWA
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium – 15 godz. • konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 50 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz. • studia literaturowe – 5 godz. • opracowanie sprawozdań laboratoryjnych – 25 godz. • przygotowanie do zaliczeń - 5 godz. Razem: 82 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium – 15 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 55 godz., w tym: • laboratorium – 15 godz. • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz. • opracowanie sprawozdań laboratoryjnych – 25 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki, mechaniki płynów, automatyki procesów ciągłych i automatyki przemysłowej.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Znajomość zasad projektowania, uruchamiania i prawidłowej eksploatacji urządzeń wykonawczych stosowanych do regulacji procesów ciągłych. Podane przykłady umożliwią wykorzystanie pewnych wzorców dla projektanta.
Treści kształcenia:
Podstawowe elementy urządzeń: napędowy i nastawczy. Sygnały, zwiększanie mocy. Przykłady elementów napędowych (elektrycznych, pneuma-tycznych, hydraulicznych) i nastawczych (dławieniowych oraz o regulowanej wydajności. Charakterystyki statyczne: konstrukcyjne (liniowe, stałoprocentowe) i przepływowe. Właściwości dynamiczne zespołu napęd – zawór. Współ-czynniki KV i CV zaworu i sieci. Przepływy zadławione: gazów i par oraz ich ograniczenia: prędkość krytyczna i krytyczny spadek ciśnienia. Krytyczne warunki przepływu cieczy: zjawiska kawitacji i flashingu. Elementy pneumatyczne : rodzaje , właściwości funkcjonalne, cechy eks-ploatacyjne, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Kryteria wyboru napędu. Elektryczne elementy napędowe: właściwości użytkowe napędów. Maszyny elektryczne stosowane w układach automatyki, silniki prądu stałego, silniki indukcyjne, krokowe i ich właściwości oraz obszar zastosowań i podstawowe układy sterowania. Przetwornice częstotliwości: właściwości, podstawowe zastosowania. Dobór przetwornicy do pracy z silnikiem klatkowym przy różnych obciążeniach. Zasady eksploatacji i zabezpieczeń przy rozruchu, pracy ciągłej, przerywanej i hamowaniu. Funkcje komunikacyjne, regulacyjne i diagnostyczne. Wybrane aspekty konstrukcyjne ustawników mikroprocesorowych. Programowe możliwości kształtowania charakterystyki statycznej urządzenia wykonawczego przez ustawnik
Metody oceny:
punktacja z 2 kolokwiów (waga 0,5 i 0,2) i 5 ćwiczeń (waga 0,3)
Egzamin:
nie
Literatura:
J. Koj, J. Stelmach, M. Zaremba: Projektowanie przemysłowych układów automatycznej regulacji. Skrypt WPW, 1977. B. Chorowski, M. Werszko: Mechaniczne urządzenia automatyki. WNT, 1985 Zawory regulacyjne. Energetyka i ciężkie warunki pracy. Wydawnictwo Fisher Controls, 1997 Norma PN-EN 60534 : Przemysłowe zawory regulacyjne. Wydajność przepływowa Z. Bajorek: Maszyny elektryczne. WNT, 1980 H. Kowalowski: Maszyny i napęd elektryczny. PWN, 1981
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt UWA_W01
Zna budowę, własnoci i charakterystyczne cech elementów składowych urządzeń wykonawczych. Zna zasady uruchamiania i prawidłowej eksploatacji urzadzeń wykonawczych stosowanych w układach regulacji i sterowania.
Weryfikacja: kolokwia

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt UWA_U01
Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do zadań projektowych w obszarze urządzeń wykonawczych automatyki, posiadaumiejętność właściwej eksploatacji urzadzeń
Weryfikacja: ćwiczenia laboratoryjne i zadania projektowe

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt UWA_K01
Wpisz opisPotrafi zrealizować zadania laboratoryjne i projektowe pracując w zespole
Weryfikacja: ocena pracy zespołowej np w trakcie laboratorium