Nazwa przedmiotu:
Szkolenie BHP
Koordynator przedmiotu:
specjalista BHP
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Szkolenia
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Szkolenie:2 Razem 2 (0 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Szkolenie:2 Razem 2 (0 ECTS)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Szkolenie:2 Razem 2 (0 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z zasadami BHP, w szczególności w warunkach wyższej uczelni technicznej
Treści kształcenia:
Informacje o zagrożeniach, zasady pierwszej pomocy, zachowanie bezpieczeństwa w pomieszczeniach dydaktycznych
Metody oceny:
test
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
Brak
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt BHP_U01
Rozumie i stosuje zasady BHP związane ze studiami na Wydziale Mechatroniki
Weryfikacja: Test

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt BHP_K01
Zna zasady udzielania pierwszej pomocy
Weryfikacja: Test