Nazwa przedmiotu:
Materiałoznawstwo
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab.inż. Jarosław Mizera
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
MTZ
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba godzin kontaktowych: 35 godz. • wykład – 30 godz. • konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta – 40 godz. w tym: • przygotowanie do wykładów - 15 godz., • przygotowanie do kolokwiów- 25 godz., RAZEM 75 godz. - 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - 35 godz. • wykład – 30 godz. • konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi materiałów oraz związaną z tym terminologią oraz z zasadami doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.
Treści kształcenia:
Podstawy krystalografii - Klasyfikacja ciał stałychpod względem ich budowy - struktury. Podstawy opisu budowy ciał krystalicznych (4h). Struktura materiałów. Poziomy rozpatrywania struktury, mikrostruktura, możliwości kształtowania struktury. Badania struktury(4h). Właściwości materiałów. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. Poziomy struktury odpowiedzialne za właściwości materiałów. Metody badania właściwości materiałów (4h). Zależność między strukturą a właściwościami materiałów. Rola różnych grup materiałów w technice. Główne czynniki wpływające na zastosowania poszczególnych materiałów. Podstawowe zasady doboru materiałów do różnych zastosowań(4h). Klasyfikacja materiałów. Metale i ich stopy, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, kompozyty. Charakterystyka podstawowych grup tworzyw metalicznych. Charakterystyka wybranych tworzyw ceramicznych. Kompozyty o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej. Materiały amorficzne, mono- i poli-krystaliczne. Materiały nanokrystaliczne. Materiały z gradientem struktury. Warstwy i powłoki. Układy zdyspergowane(4h). Technologie materiałowe. Odlewanie. Obróbka ubytkowa. Przeróbka plastyczna. Przegląd współczesnych technik wytwarzania. Łączenie materiałów. Inżynieria powierzchni(4h). Zastosowanie materiałów w medycynie i inżynierii biomedycznej. Implanty. Sztuczne narządy. Inżynieria tkankowa. Wymagania stawiane materiałom stosowanym w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz metody oceny ich właściwości(4h).
Metody oceny:
Kolokwia
Egzamin:
tak
Literatura:
M.W. Grabski, J.A. Kozubowski Inżynieria Materiałowa: geneza, istota, perspektywy. Oficyna Wydawnicza PW 2003, S. Prowans, Struktura stopów, - PWN 2000; Metaloznawstwo, pod red. F.Stauba, Śląskie Wydawnictwo Techniczne 1994; L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT 1996; M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały Inżynierskie, Tom 1 i 2, WNT 1996.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MTZ _W2
Zna właściwości materiałów (mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne) oraz metody badania właściwości materiałów.
Weryfikacja: kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka MTZ _W3
Zna zastosowanie materiałów w medycynie i inżynierii biomedycznej (implanty, sztuczne narządy.
Weryfikacja: kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka MTZ_W01
Zna podstawy krystalografii. Podstawy opisu budowy ciał krystalicznych.
Weryfikacja: zaliczenia kolokwiów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MTZ_U01
Umie dobrać materiały do zastosowań w sprzęcie medycznym
Weryfikacja: kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16, K_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o