Nazwa przedmiotu:
Anatomia i fizjologia
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. Bogdan CISZEK
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ANiF
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich - 40 godz., wtym: a) wykład - 30 godz. b) konsultacje - 10 godz. 2) Praca własna studenta – 35godz. a) przygotowanie do kolokwiów: 20 godz. b) zapoznanie z literaturą: 15 godz. RAZEM - 75 godz. – 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - 40 godz. w tym: a) wykład - 30 godz. b) konsultacje - 10 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
WYKŁAD: brak wymagań wstępnych PROJEKTOWANIE: opanowanie materiału z wykładu
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami anatomii i fizjologii człowieka.
Treści kształcenia:
WYKŁAD: Budowa ciała - Budowa zewnętrzna i wewnętrzna ciała ludzkiego. Części składowe. (5h) Komórki, tkanki i ich czynności - Dializa. Transport jonowy, wymiana gazowa, potencjały elektryczne w organizmie. (8h) Narządy wewnętrzne i układy narządów (położenie, budowa i funkcje) – Układ szkieletowy (kości, więzadła, stawy), układ mięśniowy (mięśnie prążkowane i gładkie, układ oddechowy (płuca, drogi oddechowe), układ pokarmowy (przełyk, żołądek, jelita), wątroba, trzustka, układ moczowy (nerka, pęcherz moczowy), układ nerwowy (mózg, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe, zwoje i sploty nerwowe). (10h) Układ krążenia i krew (budowa i funkcje) – Układ krążenia (serce, naczynia wieńcowe, naczynia obwodowe), krew, układ krwiotwórczy, właściwości fizykochemiczne krwi. (5h) Wybrane zagadnienia - Wybrane zagadnienia histologii i embriologii. (2h),
Metody oceny:
kolokwia
Egzamin:
nie
Literatura:
W. Sylwanowicz, Anatomia człowieka, PZWL,Warszawa 1977; Bochenek, Anatomia człowieka, PZWL Warszawa, 1990 W. Traczyk i A. Trzebski, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej. Wyd. 3, PZWL Warszawa, 2001
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ANiF _W2
Zna budowę funkcjonowanie komórek i tkanek człowieka ( transport jonowy, wymiana gazowa w płucach,potencjały elektryczne w organizmie).
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka ANiF _W3
Zna budowę, fizjologię i funkcje układów człowieka:mięśniowo-szkieletowego, nerwowego, trawiennego, oddechowego, krążenia, moczowo-płciowego.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka ANiF_W1
Zna najważniejsze narządy i ich podstawowe funkcje człowieka.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ANiF _U1
potrafi dobrać metode obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ANiF_K1
Jest świadomy szczególnych uwarunkowań zwiazanych z polem działania inzynierii biomedycznej i zwiazanej z tym społecznej odpowiedzialności
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR