Nazwa przedmiotu:
Laboratorium elektrotechniki
Koordynator przedmiotu:
Dr Marek Wojciech RUPNIEWSKI
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ELT
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 15 godz. • laboratorium: 15 godz., 2) Praca własna studenta: 15 godz. • przygotowanie do laboratorium: 5 godz. • przygotowanie sprawozdań: 10 godz. RAZEM 30 godziny – 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktu ECTS - 15 godz., w tym: • laboratorium: 15 godz.,
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS – 30 godzin, w tym: • laboratorium: 15 godz., • przygotowanie do laboratorium: 5 godz. • przygotowanie sprawozdań:- 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Elektrotechnika (ELKT)
Limit liczby studentów:
60
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów praktycznej umiejętności analizy prostych fizycznych obwodów elektrotechnicznych z wykorzystaniem pojęć i metod omówionych na przedmiocie Elektrotechnika (ELKT).
Treści kształcenia:
1. Podstawowe elementy i prawa teorii obwodów (elementy rezystancyjne, źródła, prawa Kirchhoffa, prawo Ohma). 2. Twierdzenia o źródłach zastępczych, zasada superpozycji i metoda prostej oporu. 3. Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego, Zjawisko rezonansu. Twierdzenie o dopasowaniu. Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. 4. Obwody nieliniowe i analiza małosygnałowa. Prostowniki. 5. Filtry. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych.
Metody oceny:
Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie średniej oceny (danej w procentach) z poszczególnych 5 ćwiczeń według następującej skali: 0-50% 2, 51-60% 3, 61-70% 4, 71-80% 4.5, 81-90% 5. Ocena z pojedynczego ćwiczenia (w procentach) dana jest formułą: (2d+3w+5s)/10, gdzie d, w oraz s to oceny, wyrażone w procentach, z pracy domowej, sprawdzianu (wejściówki) oraz sprawozdania.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. M. Rupniewski: Elektrotechnika - Elementy teorii obwodów, preskrypt, Warszawa 2011, 2. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy Teorii Obwodów, tomy I-II, WNT, Warszawa 1995, 3. W. Latek: Teoria maszyn elektrycznych, WNT, Warszawa 1987, 4. J. Przepiórkowski: Silniki elektryczne w praktyce elektronika, BTC, 2007
Witryna www przedmiotu:
https://studia.elka.pw.edu.pl/priv/ELKT.A/
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ELT_W1
Student ma podstawową wiedzę z zakresu teorii obwodów i technik pomiarowych.
Weryfikacja: Sprawdziany (wejściówki) oraz sprawozdania.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ELT_U1
Student potrafi zweryfikować, przeanalizować i przedstawić wyniki pomiarów wielkości elektrycznych.
Weryfikacja: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ELT_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie nad budową i pomiarami prostych obwodów elektrycznych.
Weryfikacja: Ćwiczenia laboratoryjne.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K