Nazwa przedmiotu:
Biomateriały
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
BIOMA
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 35, w tym: • wykład: 30 godz., • konsultacje – 5 godz. 2) Praca własna studenta– 35 godz, w tym: • przygotowanie do kolokwiów: 25 godzin, • zapoznanie z literaturą, powtórzenie i przyswojenie treści wykładowych: 15 godzin, Razem: 75 godzin – 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS – 35 godz., w tym: • wykład: 30 godzin, • konsultacje – 5 godzin
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS – 0 godz.,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: matematyka, fizyka, znajomość zagadnień z przedmiotu Podstawy Automatyki I.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Charakterystyka biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych stosowanych w medycynie. Poznanie nowoczesnych metod inżynierii powierzchni kształtujących właściwości biomateriałów. Zrozumienie zasad projektowania i doboru biomateriałów w aspekcie określonych zastosowań.
Treści kształcenia:
Definicja biomateriałów. Charakterystyka biomateriałów stosowanych w medycynie: metalicznych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych. Sterylizacja biomateriałów. Badania in vitro i in vivo. Nowoczesne metody inżynierii powierzchni stosowane w wytwarzaniu biomateriałów o kontrolowanej biozgodności i aktywności biologicznej. Inżynieria biomedyczna, przykłady stosowanych implantów, instrumentarium medycznego i sensorów oraz ich charakterystyka. Zasady projektowania i doboru biomateriałów w aspekcie określonych zastosowań.
Metody oceny:
2 sprawdziany w trakcie semestru
Egzamin:
nie
Literatura:
J. Marciniak, Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002; A. Ślósarczyk, Bioceramika hydroksyapatytowa, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 1997; D.M. Brunette, P. Tengvall i WSP., Titanium in Medicine, Springer-Verlag, Berling, Heidelberg, New York 2011; E. Ellingsen, S.P Lyngstadaas, Bio-implant Interface, Improving Biomaterials and Tisssue Reactions, CRC Press LLC, Boca Raton, London - New York 2003; Biomateriały tom IV, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, pod redakcją M. Nałęcza, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT, 2003; T. Wierzchoń, E. Czarnowska, D. Krupa, Inżynieria Powierzchni w wytwarzaniu biomateriałów tytanowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004; J. Breme, J. Kirkpatrick, R. Thull, Metallic Biomaterial Interfaces, Villey-Vch, Verlag GmbH, 2008; J. F. Shackelford, Biomaterials - application of ceramics and glass materials in medicine, Trauss, Tech. Publ. Inc. USA 1998; M. Gierzyńska-Dolna, Biotribologia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2002; M.J. Jackson, Waqar Ahmed, Surface Engineered Surgical Tools and Medical Devices, Springer Science LLC, New York 2007
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka BIOMA_W1
Posiada wiedzę z zakresu właściwości biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, pozwalającą na dobór biomateriałów w zależności od ich przeznaczenia. Posiada znajomość podstawowych metod badań właściwości biologicznych biomateriałów.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W17, K_W20
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka BIOMA_U1
Potrafi ocenić i wskazać odpowiedni biomateriał do zastosowań na implanty kostne, kardiologiczne, na urządzenia medyczne i instrumentarium chirurgiczne. Potrafi ocenić wyniki badań biozgodności biomateriałów.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka BIOMA_K1
Rozumie potrzebę współpracy specjalistów z różnych dziedzin w zakresie wytwarzania biomateriałów. Potrafi wskazać wady i zalety stosowanych biomateriałów i ich wpływ na organizm ludzki.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR, I.P6S_KK, I.P6S_KO