Nazwa przedmiotu:
Pracownia problemowa
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PRP
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich: 46 godz., wtym: - zajęcia projektowe: 45 godz., - konsultacje: 1 godz., 2) Praca własna studenta - 29 godz. w tym: - dobór cech konstrukcyjnych 10 godz, - analiza wyników symulacji i eksperymentów 10 godz., - przygotowanie dokumentacji 9 godz; suma: 75 godz. - 3 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkt ECTS – 46 godz., w tym: - projektowanie: 45 godz., - konsultacje: 1 godz.,
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3 punkty ECTS - 75 godz., w tym: - zajęcia projektowe: 45 godz., - konsultacje: 1 godz., - dobór cech konstrukcyjnych 10 godz, - analiza wyników symulacji i eksperymentów 10 godz., - przygotowanie dokumentacji 9 godz;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt45h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość materiału kursu matematyki, fizyki, elektroniki, elektronicznej aparatury medycznej dla kierunku Inżynieria Biomedyczna
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy i umiejetności w zakresie projektowania prostej aparatury elektromedycznej bądź jej podsystemów oraz w zakresie posługiwania sie komputerowymi technikami symulacji i projektowania układów elektroniki medycznej.
Treści kształcenia:
Studenci wykonują projekt realizując proste urządzenie elektromedyczne lub jego podsystem, np. wzmacniacz ciśnienia współpracujący z określonym przetwornikiem, wzmacniacz EEG, kardiotachometr, wielokanałowy wzmacniacz do fonokardiografii, wzmacniacz do wspomagania słuchu, układy współpracujące z ciśnieniomierzem oscylometrycznym i inne.
Metody oceny:
Praca studentów podlega bieżącej kontroli prowadzących zajęcia. Zajęcia projektowe są podzielone etapy, które są oceniane zgodnie na podstawie pisemnych sprawozdań.
Egzamin:
nie
Literatura:
[1]J. C. Whitaker, The electronics handbook, 2. wyd. Boca Raton, Fla.; London: CRC, 2004. [2]W.-K. Chen, The circuits and filters handbook, 2. ed. Boca Raton Fla.: CRC Press, 2002. [3]J. Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, 3. wyd. Warszawa: WNT, 2007. [4]R. Mancini, Op amps for everyone. Texas Instruments, 2002. [5]P. Horowitz i W. Hill, Sztuka elektroniki, 7. wyd., t. 2, 2 t. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003. [6]P. Horowitz i W. Hill, Sztuka elektroniki, 7. wyd., t. 1, 2 t. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003. [7]P. Augustyniak, Elektroniczna Aparatura Medyczna, 1. wyd. Wydawnictwa AGH, 2015.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PRP_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania analogowych układów elektronicznych oraz ich stosowania w urządzeniach elektromedycznych
Weryfikacja: projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PRP_U01
Potrafi dokonać doboru części elektronicznych do zastosowania w analogowym urządzeniu kondycjonującym sygnał biomedyczny
Weryfikacja: projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U15, K_U01, K_U02, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK
Charakterystyka PRP_U02
Potrafi posługiwać się odpowiednimi metodami i urządzeniami pozwalającymi na uruchomienie prototypowych konstrukcji z zakresu elektroniki medycznej
Weryfikacja: projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka PRP_U03
Potrafi korzystać ze źródeł i dokumentacji technicznej
Weryfikacja: projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o
Charakterystyka PRP_U04
Potrafi przedstawić wyniki pracy nad projektowanym urządzeniem
Weryfikacja: projekt, ocena prezentacji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PRP_K01
Jest świadomy uwarunkowań działania, standardów i odpowiedzialność w zakresie inżynierii biomedycznej
Weryfikacja: projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR