Nazwa przedmiotu:
Elektronika 3
Koordynator przedmiotu:
doc.dr inż. Michał Gwiazdowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ELR3
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych – 32, w tym: • laboratorium 30 godz. • konsultacje 2 godz. 2. Praca własna studenta – 45, w tym: • przygotowanie do laboratorium 15 godz. • opracowanie wyników badań 15 godz. • przygotowanie do kollokwium zaliczeniowego 15 godz. Razem 77 godz = 3 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych – 32, w tym: • laboratorium 30 godz. • konsultacje 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,5 punktu ECTS – 62 godz., w tym: • laboratorium 30 godz. • konsultacje 2 godz. • przygotowanie do laboratorium 15 godz. • opracowanie wyników badań 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy teorii obwodów, pomiary wielkości elektrycznych. Znajomość przedmiotów Elektronika I oraz Elektronika II
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zrozumienie zasad budowy i działania elektronicznych układów i urządzeń analogowych i cyfrowych. Umiejętność posługiwania się symulatorem komputerowym i modelowania elementów oraz prostych układów elektronicznych
Treści kształcenia:
LABORATORIUM 1. Symulator komputerowy elektronicznych układów analogowych PSPICE: zasady działania, charakterystyki diod i tranzystorów. 2. Symulator PSPICE 2: wzmacniacze analogowe i filtry aktywne. 3. Symulator PSPICE 3: generatory 4. Przetworniki CA i AC: zasady działania, właściwości, przykłady wykorzystania 5. Elektroniczne układy logiczne, układy programowalne FPGA 6. Zasady działania mikroprocesora, praca w cyklach maszynowych i instrukcyjnych, programowanie w języku asemblera 7. Przerwania w systemie mikroprocesorowym; współpraca mikroprocesora z układami wejścia/wyjścia, interfejs równoległy i szeregowy 8. Mikrosterownik; podstawy działania i programowania mikrosterownika, edycja programu, kompilacja, ładowanie i testowanie działania
Metody oceny:
kolokwium i sprawdziany podczas ćwiczeń laboratoryjnych, ocena sprawozdań
Egzamin:
nie
Literatura:
A.Filipkowski „Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe” PWN 2003 Pr.zbior. p.r. A. Filipkowskiego „Elementy i układy elektroniczne” WPW 2002 P.Horowitz; W.Hill „Sztuka elektroniki” cz. I i cz. II WKŁ 2004 W.Wawrzyński „Podstawy współczesnej elektroniki” WPW 2003 J.Watson „Elektronika – wiedzieć więcej” WKŁ 2005 P.Górecki „Układy cyfrowe” BTC 2004 P.Górecki „Wzmacniacze operacyjne” BTC 2004 J.M. Sibigtroth „Zrozumieć małe mikrokontrolery” BTC 2006 Ryszard Pełka „Mikrokontrolery, architektura, programowanie, zastosowania.” WKŁ P.Górecki „Mikrokontrolery dla początkujących” BTC 2006 Z. Zachara, K. Wojtuszkiewicz „PSPICE Przykłady praktyczne” MIKOM 2002 A. Dobrowolski „Pod maską SPICE’a. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych"
Witryna www przedmiotu:
http://zemip.mchtr.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ETRIII_W01
Zna i rozumie zasadę działania i sposoby wykorzystania programu symulacji komputerowej do badania projektowanych układów elektronicznych analogowych
Weryfikacja: kollokwium i sprawdziany podczas ćwiczeń laboratoryjnych
Efekt ETRIII_W02
Zna i rozumie zasady działania i wykorzystania mikroprocesorów, podstaw programowania mikroprocesorów i zasad współpracy z urządzeniami wejścia/wyjścia
Weryfikacja: kollokwium i sprawdziany podczas laboratorium

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ETRIII_U01
Potrafi posłużyć się symulatorem komputerowym do zaprojektowania i optymalizacji układu elektronicznego
Weryfikacja: Ocena sprawozdań.
Efekt ETRIII_U02
Potrafi wykorzystać mikroprocesor do przesyłania sygnałów przez interfejs równoległy i szeregowy oraz napisać program w języku asemblera
Weryfikacja: Ocena sprawozdań.