Nazwa przedmiotu:
Ekonomia
Koordynator przedmiotu:
dr Małgorzata Orechwo
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Wykład: 30h Przygotowanie do zajęć i kolokwiów: 20h Razem: 50h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład: 30h Razem: 30h (1 ECTS)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza o gospodarce.
Limit liczby studentów:
130
Cel przedmiotu:
Wiedza o podstawowych zasadach działania współczesnej gospodarki.
Treści kształcenia:
Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Rachunek dochodu narodowego. Gospodarka rynkowa. Wzrost gospodarczy – podstawowe kategorie, czynniki. Zjawisko globalizacji we współczesnym świecie. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Pieniądz i polityka monetarna, rynek finansowy. Bezrobocie i inflacja. Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza. Państwo we współczesnej gospodarce. Równowaga gospodarcza – cykl koniunkturalny.
Metody oceny:
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen z dwóch kolokwiów przeprowadzonych odpowiednio : pierwsze - w połowie semestru, drugie - na koniec semestru. Kolokwia obejmują zagadnienia omówione na wykładzie.
Egzamin:
nie
Literatura:
"Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy", red. Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2007. "Przemiany we współczesnej gospodarce światowej", red. Ewa Oziewicz , PWE, Warszawa 2006. M. Łakomy, Rynek, "Istota, geneza", Maternus Media, Tychy 2009.
Witryna www przedmiotu:
-------------------------------
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01
Rozumienie i posługiwanie się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne - test
Efekt W02
Wykorzystanie teorii do oceny racjonalności decyzji gospodarczych i interpretowania problemów praktyki gospodarczej.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne - test

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01
Umie określić mierniki i czynniki oraz bariery wzrostu gospodarczego.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne - test
Efekt U02
Potrafi analizować stan koniunktury gospodarczej, zjawisko inflacji i bezrobocia, problemy równowagi pieniężnej i budżetowej, roli handlu zagranicznego oraz skutków polityki ekonomicznej państwa.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne - test

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01
Ma świadomość pozyskanej wiedzy i umiejętności.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne - test
Efekt K02
Ma świadomość pozyskanej wiedzy i umiejętności.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne - test