Nazwa przedmiotu:
Pracownia Tutorska
Koordynator przedmiotu:
tutor
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PT
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Liczba godzin bezpośrednich 30,
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Pracownia jest związana z realizacją pracy dyplomowej. http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Pracownia jest związana z realizacją pracy dyplomowej. http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Pracownia jest związana z realizacją pracy dyplomowej. http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Pracownia jest związana z realizacją pracy dyplomowej. http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Treści kształcenia:
Pracownia jest związana z realizacją pracy dyplomowej. http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Metody oceny:
Pracownia jest związana z realizacją pracy dyplomowej. http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Egzamin:
nie
Literatura:
indywidualnie dla Studenta
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
bd

Efekty przedmiotowe