Nazwa przedmiotu:
Technika mikroprocesorowa
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Elżbieta Ślubowska adiunkt, dr inż. Mateusz Szumilas
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
TMP
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich: 31h, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 15h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 1h; 2) Praca własna studenta: 44h , w tym: a) przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 12h; b) zapoznanie z literaturą - 10h; c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych -10h; d) realizacja zadań domowych - 12h; Suma: 75 h (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1) Liczba godzin bezpośrednich: 31h - 1 ECTS a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 15h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 1h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich: 31h, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 15h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 1h; 2) Praca własna studenta: 44h , w tym: a) przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 12h; b) zapoznanie z literaturą - 10h; c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych -10h; d) realizacja zadań domowych - 12h; Suma: 75 h (3 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu: układy cyfrowe, podstawy informatyki, maszyny elektryczne, zasady konstruowania algorytmów. Zaliczone przedmioty: Elektronika I, Elektronika II i Elektronika III z semestru III, IV i V.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Znajomość podstawowych pojęć stosowanych w technice mikroprocesorowe i umiejętność programowania prostych systemów mechatronicznych opartych na mikrokontrolerach.
Treści kształcenia:
Wykład: Podstawowe pojęcia. Architektura mikrokontrolerów. Programowanie mikrokontrolerów. Integracja aktuatorów i sensorów w systemie mikroprocesorowym. Sterowanie pracą urządzeń w systemie mikroprocesorowym. Wybrane sposoby komunikacji mikrokontrolera z otoczeniem. Laboratorium: Systemy wspomagające tworzenie i sprawdzanie oprogramowania. Pamięć, jednostka arytmetyczno-logiczna, linie wejść/wyjść. Odmierzanie czasu. Sterowanie silnikiem skokowym. Ralizacja transmisji szeregowej z komputerem PC.
Metody oceny:
Wykład: zaliczenie na podstawie sprawdzianu na zakończenie wykładu. Laboratorium: zaliczenie na podstawie sumy punktów zdobytych za poszczególne zadania praktyczne.
Egzamin:
nie
Literatura:
B.Heimann, W.Gerth, K. Popp „Mechatronika“ Komponenty, metody, przykłady.“ PWN Warszawa 2001 • Piotr Gałka, Paweł Gałka „Podstawy programowania mikrokontrolera 8051” Wyd. MIKOM 2002 • J.M. Sibigtroth „Zrozumieć małe mikrokontrolery” BTC 2006 • Ryszard Pełka „Mikrokontrolery, architektura, programowanie, zastosowania.” WKŁ 1999 • T. Starecki „Mikrokontrolery 8051 w praktyce.” BTC 2002
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TMP_W01
Zna podstawowe pojęcia stosowane w technice mikroprocesorowej.
Weryfikacja: Zaliczenie sprawdzianu na zakończenie wykładu.
Efekt TMP_W02
Zna podstawowe architektury i zasoby mikrokontrolerów.
Weryfikacja: Zaliczenie sprawdzianu na zakończenie wykładu.
Efekt TMP_W03
Zna podstawowe sposoby sterowania pracą urządzeń w systemie mikroprocesorowym.
Weryfikacja: Zaliczenie sprawdzianu na zakończenie wykładu.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TMP_U01
Potrafi korzystać z pamięci i z podstawowych rejestrów sterujących pracą mikroprocesora.
Weryfikacja: Zaliczenie zadań realizowanych w ramach laboratorium.
Efekt TMP_U02
Umie wykorzystać układy czasowo-licznikowe do sterowania pracą urządzeń zewnętrznych.
Weryfikacja: Zaliczenie zadań realizowanych w ramach laboratorium.
Efekt TMP_U03
Umie wykorzystać system przerwań do sterowania pracą urządzeń w systemie mikroprocesorowym.
Weryfikacja: Zaliczenie zadań realizowanych w ramach laboratorium.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TMP_K01
Student potrafi pracować w zespole.
Weryfikacja: Ocena zadań zespołowych realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych.