Nazwa przedmiotu:
SENSORYKA ROBOTÓW
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Igor Korobiichuk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiazkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) wykład - 15h; b) laboratorium - 15h; c) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 42, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu - 12h; b) przygotowanie do ćwiczeń - 10h; c) opracowanie sprawozdań laboratoryjnych - 10h; d) studia literaturowe - 10h; Suma: 75 h (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 33, w tym: a) wykład - 15h; b) laboratorium - 15h; c) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkty ECTS – 42 godz., w tym: a) laboratorium - 15h; b) konsultacje - 4h; c) opracowanie sprawozdań laboratoryjnych - 10h; d) przygotowanie do ćwiczeń - 13h;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana znajomość zagadnień z zakresu metrologii technicznej i miernictwa elektrycznego.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem informacji w robotyce.
Treści kształcenia:
• Zadania urządzeń sensorycznych w technice robotyzacyjnej. Systemy pozyskiwania informacji o stanie mechanizmu robota w zależności od klasy systemu pozycjonowania. Potrzeby w zakresie pozyskiwania innych informacji. • Przegląd wykorzystywanych w robotyce przetworników przemieszczeń liniowych i kątowych: przetworniki odczytujące, liczące cyklicznie, impulsowe, z czujnikami analogowymi. Sprzęganie przetworników z mechanizmami robota. • Metody wykorzystania poszczególnych rodzajów przetworników w układach sterowania w zależności od klasy systemu pozycjonowania. Wpływ systemu pozyskiwania informacji na organizację procesu sterowania i właściwości użytkowe robota. Wpływ parametrów metrologicznych przetworników na właściwości użytkowe systemu manipulacji. • Przegląd wykorzystywanych w robotyce przetworników prędkości, przyspieszenia i siły, pomiary tensometryczne w robotyce. • Urządzenia sensoryczne związane z realizacją procesów chwytania lub procesów technologicznych. Rozpoznawanie obiektów manipulacji, ich położenia, kształtu, orientacji, charakterystycznych cech; przetworniki dotykowe, optyczne, układy wizyjne. • Definicje podstawowych charakterystyk funkcjonalnych robota. Systemy pomiarowe w badaniach robotów • Układy zabezpieczania przed kolizją. Przetworniki i systemy lokacyjne robotów mobilnych.
Metody oceny:
Zaliczenie laboratorium ( ocena sprawozdań, krótkie kartkówki/ rozmowy oceniające z przygotowania się studenta do zajęć). Kolokwium w połowie semestru. Egzamin.
Egzamin:
tak
Literatura:
Olszewski M. i in.: Manipulatory i roboty przemysłowe. WNT, Warszawa 1992 Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. WPW, Warszawa 1994 Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995 Heiman B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Olszewski i in.: Mechatronika. Wyd. REA, Warszawa 2002 Mierzejewski J.: Serwomechanizmy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa 1977 Hagel R., Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne. WNT, Warszawa 1984 Badźmirowski K., Karkowska H., Karkowski Z.: Cyfrowe systemy pomiarowe. WNT, Warszawa 1979
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się