Nazwa przedmiotu:
Hydrotronika
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Arkadiusz Winnicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
AHD
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 30, w tym: a) wykład – 15godz.; b) laboratorium – 15godz.; 2) Praca własna studenta 30, w tym: a) przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 10godz.; b) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz. c) opracowanie sprawozdań - 10 godz. Suma: 60 godz. (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1) 1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 30, w tym: a) wykład – 15godz.; b) laboratorium – 15godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) 1 punkt ECTS – 25 godz., w tym: a) laboratorium – 15 godz; b) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki, podstaw automatyki, elektrotechniki i elektroniki.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Znajomość podstawowych zależności w technice płynowej i sposobów ich wykorzystania. Zasady budowy, działania i właściwości zespołów funkcjonalnych. Umiejętność korzystania z dokumentacji, lokalizacji usterek i doboru zamienników.
Treści kształcenia:
Podstawowe pojęcia. Przykłady zastosowań w maszynach przetwórczych, mobilnych, przyrządach medycznych i technice wojskowej. Stosowane for-my opisu właściwości statycznych i dynamicznych. Struktury układów sterowania dławieniowego i objętościowego. Źródła zasilania. Właściwości cieczy roboczych. Typowe zadania układów z elementami hydrotroniki. Budowa, działanie i właściwości ważniejszych zespołów funkcjonalnych hydrotroniki. Złącza elektrohydrauliczne i hydroelektryczne. Zespoły techniki serwomechanizmowej i proporcjonalnej. Sterowanie cyfrowe aktuatorami hydrotronicznymi. Struktury, modelowanie, symulacja układów przełączających i serwome-chanizmowych. Zasady eksploatacji hydrotroniki.
Metody oceny:
Na podstawie oceny pracy w ramach laboratorium oraz kolokwium z wykładów na koniec semestru.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002. 2. Mednis W.: Hydrauliczne napędy i ich sterowania. Ćwiczenia. OW PW, Warszawa 1999. 3. Helduser S., Mednis W., Olszewski M.: Układy hydrauliczne. Ćwiczenia. OW PW, Warszawa 2000. 4. Olszewski M. i in.: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa 2006.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się