Nazwa przedmiotu:
Inżynieria oprogramowania
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Paweł Wnuk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • projekt – konsultacje na uczelni 15 godz. • kolokwia - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 30 godz., w tym: • przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 5 godz. • opracowanie projektu- 25 godz. Razem: 62 godz. (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32, w tym: • wykład - 15 godz. • projekt – konsultacje na uczelni – 15 godz. • egzamin – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,6 punktu ECTS – 40 godz., w tym: • projekt – konsultacje na uczelni - 15 godz. • opracowanie projektu- 25 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego w wybranym języku wyższego poziomu.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Przedstawienie procesu powstawania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania aplikacji. Zapoznanie studentów z głównym językiem modelowania w informatyce - UML. Omówienie wzorców projektowych.
Treści kształcenia:
1. Cykl tworzenia oprogramowania. Stosowane metodologie. Praca w zespole - role uczestników projektu. Komunikacja członków zespołu - narzędzia. 2. Analiza wymagań. Komunikacja z nie-informatykami, wspólne definicje, problemy. Schematy funkcjonalności 3. Modelowanie obiektowe - UML. Modele statyczne i dynamiczne systemu. Diagramy statyczne, ich związek z rzeczywistym kodem aplikacji. Generowanie kodu na podstawie diagramu i odwrotnie. Podstawowe narzędzia modelowania 4. Diagramy dynamiczne - zachowanie aplikacji. Maszyna stanów, przejścia między stanami. Diagramy UML opisujące dynamikę. 5. Wzorce projektowe - co to jest i dlaczego warto je stosować. Omówienie podstawowych wzorców wraz z przykładowymi implementacjami. 6. Projekt aplikacji
Metody oceny:
Końcowa ocena przedmiotu opiera się na projekcie, składającym się z 4 niezależnie ocenianych etapów: 1: analiza funkcjonalna 2: model statyczny 3: model dynamiczny 4: prototyp
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Materiały dodatkowe do przedmiotu 2. Roger S. Pressman "Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania", WNT 2004 3. Dick Hamlet, Joe Maybee "Podstawy techniczne inżynierii oprogramowania"
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe