Nazwa przedmiotu:
Podstawy systemów baz danych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Michał Syfert
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 23, w tym: • wykład - 15h; • prezentacja i konsultacja projektu - 8h; 2) Praca własna studenta 43, w tym: • realizacja projektu – 18 h; • przygotowanie do kolokwium - 5h; • studia literaturowe - 20h; Suma: 66 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 23, w tym: • wykład - 15h; • prezentacja i konsultacja projektu- 8h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkty ECTS – 25 godz., w tym: • zapoznanie się z narzędziami: - 5h; • bezpośrednia realizacja projektu - 12h; • prezentacja i konsultacja projektu: 8h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość obsługi komputerów oraz podstaw programowania. Przydatna wiedza z zakresu obiektowej analizy problemu.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Znajomość podstawowych elementów i architektury baz danych ze szczególnym uwzględnieniem modelu relacyjnego. Podstawy projektowania, tworzenia interfejsów oraz konfiguracji. Umiejętność wyszukiwania danych za pomocą języka SQL.
Treści kształcenia:
Bazy danych oraz systemy zarządzania bazami danych - podstawowe pojęcia, właściwości, klasyfikacja, architektura, typy modeli danych, interfejsy. Specyfikacja wymagań przy pomocy diagramów przypadków użycia, czynności oraz domen. Koncepcyjne modelowanie danych: encje, atrybuty, klucze, związki. Podstawowy i rozszerzony model związków encji. Relacyjny model danych. Metody odwzorowania modelu EER w model relacyjnych. Tworzenie projektu logicznego i fizycznego bazy danych. Strukturalny język zapytań SQL: definicje i typy danych, składnia. Podstawowe rodzaje zapytań. Język QBE. Projektowanie baz danych. Postaci normalne oraz zasad normalizacji. Definiowanie kluczy. Perspektywy, procedury składowane i transakcje.
Metody oceny:
Ostateczna ocena liczona jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych, przy jednoczesnym warunku uzyskania wszystkich składowych ocen pozytywnych: Wykład: Egzamin pisemny. Waga: 0.5 Laboratorium: Ocena z zadań cząstkowych. Waga: 0.2 Projekt: Ocena wykonanego zadania projektowego. Waga: 0.3
Egzamin:
nie
Literatura:
Shamkant B. Navathe, Ramez Elmasri: „Wprowadzenie do systemów baz danych”, Helion, 2004 „Systemy baz danych - projektowanie, wdrażanie i zarządzanie w praktyce”, Tom 1 i 2, Read Me, 2004 Paul Beynon-Davies: „Systemy baz danych”, WNT, 2003 Hugh E. Williams, David Lane: “PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe”, Helion, 2004 Joseph Schmuller: „UML dla każdego”, Helion, 2003
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe