Nazwa przedmiotu:
Sterowniki programowalne PLC
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Piotr Wasiewicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
PLC
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, zapoznanie z literaturą 5, napisanie programu sterującego, uruchomienie, testowanie i modyfikacja 20, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10 RAZEM 80 godz. = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15, RAZEM 30 godz. = 1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
obecność w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, opracowanie zadań (poza laboratorium) 20 RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z automatyki i informatyki.
Limit liczby studentów:
brak limitu
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy z zakresu zastosowania sterowników programowalnych PLC (Programmable Logic Controllers) w układach automatyki. Poznanie podstawowych rozwiązań sprzętowych i programowych sterowników PLC, obsługi operatorskiej (konfiguracja, strukturyzacja, parametryzacja). Poznanie możliwości funkcjonalnych i zasad programowania w językach tekstowych (IL, ST) i graficznych (LD, FBD, CFC, SFC), zgodnych z normą IEC 61131-3.
Treści kształcenia:
Zadania, obszary zastosowań sterowników PLC: automatyzacja procesów dyskretnych, ciągłych i wsadowych, sterowanie infrastrukturą przedsiębiorstw, budynki inteligentne. Środki automatyzacji: układy konwencjonalne, system DCS, sterownik PLC sprzężony z PC wyposażonym w system SCADA, komputer przemysłowy iPC. Budowa i klasyfikacja sterowników PLC. Historia rozwoju przemysłowych sterowników PLC (pierwszy PLC – MODICON - 1969r.). Rodzaje sterowników PLC: modułowy, kompaktowy, mikro-PLC, wirtualny PLC (SoftControl, SoftPLC), komputer przemysłowy iPC. Modułowość, skalowalność, podstawowe elementy PLC. Zasada działania sterowników PLC. Cykl pracy, sposoby egzekucji programów sterujących, mechanizmy czasu rzeczywistego systemu operacyjnego PLC. Programowanie strukturalne z wykorzystaniem różnorodnych jednostek programowych: COB, PB, FB, SB, XOB. Języki programowania sterowników PLC, zgodne z normą IEC 61131-3: - Instruction List (IL) - Structured Test (ST) - Ladder Diagram (LD) - Function Block Diagram (FBD) - Continuous Flow Chart (CFC) - Sequential Function Chart (SFC). Ważniejsze algorytmy sterowników PLC. Przekaźniki, przerzutniki RS/SR, liczniki impulsów, timery, funkcje matematyczne, relacje, operacje na bitach, słowach i tablicach, konwersja i przesyłanie danych, algorytmy regulacji PID 2P/3P, funkcje specjalistyczne (np. HVAC-dla klimatyzacji). Przykładowe aplikacje sterowników PLC. - Układy sterowania logicznego: kombinacyjne i sekwencyjne - Układy regulacji stałowartościowej i kaskadowej - Układy sterowania ruchem, pozycjonowania w osiach - Układ regulacji sekwencyjnej w centrali klimatyzacyjnej HVAC.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium. Zaliczenie poprawnego wykonania wybranych ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie na podstawie oceny jakości wykonanego projektu.
Egzamin:
tak
Literatura:
Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009 (część II). Instrukcje użytkowe sterowników PLC firmy SAIA™ oraz SoftControl-WizPLC (www.sbc-support.ch, www.sabur.com.pl)
Witryna www przedmiotu:
iair.mchtr.pw.edu.pl/studenci
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się