Nazwa przedmiotu:
Europejskie uwarunkowania działalności inżynierskiej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Janusz Igielski, Prof. Uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
EUDI
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 48, w tym: a) wykład - 30h b) projekt opisu patentowego, wzoru użytkowego lub specyfikacji technicznej do zamówienia publicznego - 15h c) konsultacje - 3h 2) Praca własna studenta 30 w tym: a) przygotowanie projektu - 15h b) przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15h Razem 78 (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1) Liczba godzin bezpośrednich 48, w tym: a) wykład - 30h b) projekt opisu patentowego, wzoru użytkowego lub specyfikacji technicznej do zamówienia publicznego - 15h c) konsultacje - 3h suma: 48 (2 ECTS)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 48, w tym: a) wykład - 30h b) projekt opisu patentowego, wzoru użytkowego lub specyfikacji technicznej do zamówienia publicznego - 15h c) konsultacje - 3h 2) Praca własna studenta 30 w tym: a) przygotowanie projektu - 15h b) przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15h Razem 78 (3 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Informatyka, automatyka, elektrotechnika, elektronika, podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych; korzystna znajomość metodyki projektowania urządzeń mechatronicznych
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Poznanie wymagań dyrektyw UE i prawodawstwa polskiego odnośnie różnego rodzaju działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania obsługi, serwisowania i sprzedaży oraz uruchomiania systemów i urządzeń mechatronicznych. Poznanie wymagań prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w obszarze działalności inżynierskiej
Treści kształcenia:
Wdrażanie w Polsce dyrektyw odnoszących się do urządzeń mechatronicznych. Zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami. Deklaracje zgodności wyrobów z przepisami UE. Wymagania związane z ochroną człowieka, środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń. Kompatybilność elektromagnetyczna. Homologacje urządzeń. Norma w działalności inżynierskiej. Normalizacja międzynarodowa i krajowa. Normy zharmonizowane. Zakres stosowalności norm. Norma w procesie oceny zgodności wyrobów i zamówieniach publicznych. Badania i certyfikacje. Zakres certyfikacji. Procedury uzyskiwania certyfikatów. Sposoby certyfikacji wyrobów i usług. Procedury badawcze. Zakres badań urządzeń. Laboratoria badawcze. Własność intelektualna. Patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy. Dokumentacja zgłoszeniowa. Ochrona patentowa. Ochrona własności przemysłowej na mocy ustaw o prawie autorskim oraz o nieuczciwej konkurencji. Inżynier w procesie sprzedaży Prawo zamówień publicznych. Rola inżyniera: przygotowanie wymagań technicznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ocena techniczna ofert, ekspert w procesie przetargowym
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu i projektu
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dyrektywy nowego podejścia Unii Europejskiej 2. Ustawy i rozporządzenia wprowadzające dyrektywy w Polsce 3. Normy zharmonizowane 4. Normy dotyczące certyfikacji wyrobów 5. Ustawa Prawo własności przemysłowej 6. Ustawa o Prawach autorskich i pokrewnych 7. Ustawa Prawo zamówień publicznych 8. Materiały pomocnicze przygotowane przez wykładowcę
Witryna www przedmiotu:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EUDI_2st_W01
Zna i rozumie sposoby projektowania urządzeń mechatronicznych uwzględniające wymagania prawne i normalizacyjne wprowadzone w Unii Europejskiej
Weryfikacja: Dwa kolokwia na wykładzie
Efekt EUDI_2st_W02
Zna europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz potrafi korzystać z zasobów informacji w tym zakresie
Weryfikacja: Wpisz opis
Efekt EUDI_2st_W03
Ma wiedzę w zakresie zamówień publicznych i ich realizacji uwzględniającą wymagania prawne Unii Europejskiej
Weryfikacja: Dwa kolokwia na wykładzie

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EUDI_2st_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje w celu realizacji projektów interdyscyplinarnych z uwzględnieniem wymogów prawodawstwa i normalizacji w Unii Europejskiej
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt EUDI_2st_U02
Zna zasadność i kierunki dalszego kształcenia się w zakresie wymagań prawodawstwa wspólnotowego
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt EUDI_2st_K01
Zna wymagania prawne i normalizacyjne Unii Europejskiej w działalności inżynierskiej w obszarze mechatroniki, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i rynek pracy
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne