Nazwa przedmiotu:
ZASADY BUDOWY ROBOTÓW
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Mariusz Olszewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiazkowe
Kod przedmiotu:
ZBR
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 30, w tym: • wykład – 15 godz.; • prezentacja i konsultacja projektów -15; 2) Praca własna studenta 45, w tym: • realizacja projektów – 25 h; • przygotowanie do egzaminu - 5h; • studia literaturowe – 15 h; Suma: 75 h (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 30, w tym: • wykład – 15 godz.; • prezentacja i konsultacja projektu- 15 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 45 godz., w tym: • zapoznanie się z narzędziami: - 10 godz.; • bezpośrednia realizacja projektów – 25godz.; • prezentacja i konsultacja projektów: 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki, wytrzymałości, konstrukcji maszyn oraz grafiki inżynierskiej, robotyki, robotroniki, sensoryki, elektrotechniki i elektroniki
Limit liczby studentów:
brak limitu
Cel przedmiotu:
Zdobycie umiejętności obliczania i projektowania mechanizmów manipulatorów i robotów, doboru i projektowania układów napędowych i układów przeniesienia ruchu
Treści kształcenia:
Zasady projektowania mechanizmów manipulatorów i robotów. Procedury obliczeniowe rozwiązań prostych i odwrotnych zadań geometrii ruchu mechanizmów manipulatorów i robotów. Procedury obliczeniowe kinematyki ruchu mechanizmów manipulatorów i robotów. Procedury obliczeniowe kinetyki ruchu mechanizmów manipulatorów i robotów. Procedury obliczeniowe obciążeń konstrukcyjnych i doboru układów napędowych członów mechanizmów manipulatorów i robotów.
Metody oceny:
Ostateczna ocena liczona jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych, przy jednoczesnym warunku uzyskania wszystkich składowych ocen pozytywnych: Wykład: Egzamin pisemny i ustny. Waga: 0.5 Projekt: Oceny wykonania dwóch zadań projektowych. Waga: 0.5
Egzamin:
tak
Literatura:
Tomaszewski K.: Roboty przemysłowe. Projektowanie układów mechanicznych. WNT, Warszawa 1993. Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN, Warszawa 2001. Morecki A. i in.: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 2002 (II wydanie). Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002. Honczarenko J. i in.: Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. WNT, Warszawa 2004. Olszewski M. i in.: Podstawy mechatroniki. REA, Warszawa 2006. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczny. Część 1. REA, Warszawa 2009. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczny. Część 2. REA, Warszawa 2009.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się