Nazwa przedmiotu:
Maszyny i Roboty Pomiarowe
Koordynator przedmiotu:
prof. Eugeniusz Ratajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
MIRP
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz.. w tym: • wykład - 15 godzin, • udział w zajęciach laboratoryjnych -15 godzin, • zaliczenie -2 godz. 2) Praca własna studenta: 33 godz. • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 8 godzin, • studiowanie niezbędnej literatury łącznie z dostępem do danych w Internecie 10 godzin, • opracowanie sprawozdań 10 godzin, • przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 5 godzin. Łącznie 65 godzin – 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS- liczba godzin bezpośrednich – 32 godz.. w tym: • wykład - 15 godzin, • udział w zajęciach laboratoryjnych -15 godzin, • egzamin -2 godz,
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz.. w tym: • wykład - 15 godzin, • udział w zajęciach laboratoryjnych -15 godzin, • zaliczenie -2 godz. 2) Praca własna studenta: 33 godz. • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 8 godzin, • studiowanie niezbędnej literatury łącznie z dostępem do danych w Internecie 10 godzin, • opracowanie sprawozdań 10 godzin, • przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 5 godzin. Łącznie 65 godzin – 2 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Opanowanie przedmiotów: Podstawy metrologii w zakresie jednostek miar i analizy błędów pomiaru, Metrologia Techniczna w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych, Podstawy analizy wyników badań w zakresie umiejętności oceny statystycznej wyników pomiaru, Technologia urządzeń mechatroniki, Informatyka w systemach pomiarowych
Limit liczby studentów:
18-30
Cel przedmiotu:
Opanowanie zagadnień z zakresu techniki pomiarów współrzędnościowych w zastosowaniu produkcji przedmiotów maszynowych i elementów przemysłu agd, motoryzacyjnego. motoryzacyjnego np. karoserie samochodowe, części silników, skrzyń przekładniowych i układów zawieszenia, koła zębate, łopatki turbin, itp. Umiejętność tworzenia procedur pomiarowych w różnych oprogramowaniach komputerowych i w różnych trybach pomiaru (manualnych i automatycznych-CNC). Tworzenie procedur pomiarowych w trybie CAD. Pomiary punktowe i skaningowe. Opanowanie metod kalibracji maszyn pomiarowych w tym sond pomiarowych.
Treści kształcenia:
1.Metody atestacji sond pomiarowych. Cyfrowe układy pomiarowe: inkrementalne, kodowe i i interferencyjne. Procedury i oprogramowania komputerowe. Pomiary punktowe i skaningowe. 2. Roboty pomiarowe -rodzaje, własności, przykłady zastosowań, 3. Centra pomiarowe - Przykłady budowy i zastosowań w warunkach produkcyjnych, 4.Dokładność maszyn pomiarowych i metody ich sprawdzania, 5. Współrzędnościowe ramiona pomiarowe (portable CMM’s) - budowa i własności metrologiczne. Przykłady zastosowań. Testy dokładności. Ćwiczenia laboratoryjne: 1. Projektowanie procedury pomiarowej off-line przy pomocy programu Calypso planer 2. Badanie powtarzalności drogi przełączania głowicy impulsowej 3. Pomiar kostki szkoleniowej na maszynie współrzędnościowej w trybie Manul i w trybie CNC 4. Układy bazowe w technice współrzędnościowej na przykładzie programu PowerINSPECT - weryfikacja na maszynie KEMCO 5. Sprawdzanie niedokładności współrzędnościowej maszyny pomiarowej przy użyciu wzorców końcowych 6.Wyznaczanie wybranych błędów geometrycznych maszyny współrzędnościowej, np prostoliniowości i prostopadłości prowadnic, błędów rotacyjnych.
Metody oceny:
trakcie semestru prowadzona jest ocena z przygotowania przez poszczególnych studentów. Zajęcia laboratoryjne - na podstawie oceniane są ze sprawdzianów przygotowania do ćwiczeń i na podstawie ocen złożonych sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. E.Ratajczyk: „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2005 2. W.Jakubiec, M.Malinowski: „Metrologia wielkości geometrycznych”. WNT, Warszawa, 2014. 3.E.Ratajczyk: „Ramiona pomiarowe“. MECHANIK nr 12/2008, 1/2009, 2/2009. 4. E.Ratajczyk: „Pomiary skaningowe w technice współrzędnościowej”. POMIARY-AUTOMATYKA-ROBOTYKA (PAR) nr 5/2009, s.5-11. 5.E.Ratajczyk: „Roboty i centra pomiarowe”. POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA (PAR) – nr 3/2009, s.6-13 6.E.Ratajczyk: „Metrologia w technikach wytwarzania”. Publ. MECHANIK nr 7/2009, s.619-626.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
bd

Efekty przedmiotowe