Nazwa przedmiotu:
Systemy operacyjne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Sławomir Paśko
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
SYOP
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (32h): • Wykład: 15h • Projekt: 15h • Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (20h): • Przygotowanie do dwóch testów: 8h • Przygotowanie do zajęć projektowych: 7 h • c) Samodzielne wykonanie projektu: 10h Razem: 57h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (32h): • Wykład: 15h • Projekt: 15h • Konsultacje: 2h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25h, w tym: • Projekt: 15h • Samodzielne wykonanie projektu: 10h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak limitu
Cel przedmiotu:
Wzbogacenie wiedzy studenta o podstawowe informacje dotyczące budowy i administracji systemami operacyjnymi. Przygotowanie studenta do tworzenia skryptów administracyjnych w języku PowerShell.
Treści kształcenia:
Geneza oraz historia systemów operacyjnych. Podział systemów operacyjnych pod kątem architektury, ich rodzaje i cechy. Budowa systemu operacyjnego, jądro, powłoka, system plików. Części składowe jądra zarządzające przydziałem procesora, pamięcią, obsługą przerwań, urządzeniami zewnętrznymi i systemem plików. Komunikacja międzyprocesowa oraz synchronizacja, podstawowe informacje nt. obsługi sieci w systemie operacyjnym. Autoryzacja dostępu do systemu komputerowego. Sposoby ochrony danych i ich udostępnianie. Systemy czasu rzeczywistego na przykładzie QNX oraz RTLinux. Zadania krytyczne, szeregowanie zadań, odmierzanie czasu, mechanizm przerwań oraz synchronizacji zadań. Administracja systemem Windows i Linux. Podstawowe czynności administracyjne w obu systemach. Tworzenie skryptów administracyjnych, przykłady.
Metody oceny:
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen uzyskanych z kolokwium przeprowadzonego zdalnie w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru na platformie Microsoft Frames (waga - 0.4) oraz z projektu wykonanego indywidualnie przez studenta w języku skryptowym PowerShell (waga - 0.6).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne: „Podstawy systemów operacyjnych“, WNT, Warszawa, 2006. 2. William Stallings, „Systemy operacyjne”, Wyd. Robomatic, 2004 3. Andrew S. Tanenbaum , "Rozproszone systemy operacyjne", Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 4. w. Stallings, Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX, Helion, 2018 5. E. Wilson, Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku, Wyd. Promise, 2017
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt SYOP_Ist_o _W01
Ma podstawową wiedzę o budowie i administracji systemami operacyjnymi. Zna język skryptowy PowerShell.
Weryfikacja: test z części wykładowej, wykonany projekt z części praktycznej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt SYOP_Ist_o_U01
Potrafi zaprojektować i zaimplementować algorytmy w języku PowerShell
Weryfikacja: weryfikacja wykonanego projektu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt SYOP_Ist_o_K01
Student rozumie, że podczas wykładów i ćwiczeń prezentowane są tylko wybrane materiały dotyczące języka PowerShell i musi doskonalić swoje wykształcenie, aby móc sprawnie napisać skrypt.
Weryfikacja: rozmowa ze studentem