Nazwa przedmiotu:
Robotronika
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Krzysztof Kukiełka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
RBT
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 30 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • laboratorium - 15 godz. 2) Praca własna studenta – 25 godz., w tym: • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 5 godz. • rozwiązanie zadania domowego i przygotowanie sprawozdania z jego wykonania 10 godz. • przygotowanie do zaliczenia 10 godz. Razem: 55 godz. (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – 30 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium -15 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS – 15 godz., w tym: • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 5 godz. • rozwiązanie zadania domowego i przygotowanie sprawozdania z jego wykonania – 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki, podstaw automatyki, robotyki, sensoryki, elektrotechniki, elektroniki i programowania.
Limit liczby studentów:
bez limitu
Cel przedmiotu:
Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie budowy mechanizmów, sterowania, programowania i wykorzystania manipulatorów i robotów w zastosowaniach przemysłowych i inspekcyjnych. Poszerzenie wiedzy na temat mechatronicznego kształtowania właściwości manipulatorów i robotów ze szczególnym uwzględnieniem za-stosowań elektryki, elektroniki i procesoryki.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Robotronizacja – istota mechatronizacji urządzeń, maszyn i systemów robotyki. 2. Zasady projektowania zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych. Laboratorium: 1. Budowa, sterowanie i programowanie robota przemysłowego. 2. Programowanie zadania technologicznego robota przemysłowego. 3. Projektowanie zrobotyzowanego stanowiska technologicznego.
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie oceny testu obejmującego wiedzę podaną na wykładzie i oceny wykonanego zadania domowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Olszewski M. i in.: Manipulatory i roboty przemysłowe. II wydanie. WNT, Warszawa 1992. 2. Craig J.J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1995. 3. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. OW PWr, Wrocław 1995. 4. Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN, Warszawa 2001. 5. Morecki A. i in.: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 2002 (II wydanie). 6. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002. 7. Honczarenko i in.: Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. WNT, Warszawa 2004. 8. Olszewski i in.: Podstawy mechatroniki. REA, Warszawa 2006.
Witryna www przedmiotu:
iair.mchtr.pw.edu.pl/studenci
Uwagi:

Efekty przedmiotowe