Nazwa przedmiotu:
Nanotechnologia
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Marcin Michałowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
NANO
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 30h b) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (10h): a) Zapoznanie z literaturą i przygotowanie na zajęcia: 10h Razem: 42h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin bezpośrednich: 32, w tym: a) wykład - 30h; b) konsultacje - 2h;
Język prowadzenia zajęć:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość fizyki, materiałoznawstwa oraz elektroniki
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z szybkorozwijającą się dyscypliną nanotechnologi
Treści kształcenia:
Nanotechnologia - geneza, historia, istota Efekt skali Techniki wytwarzania Techniki pomiarowe Nanomateriały Zastosowania urządzeń opracowanych w nanoskali Aspekty społeczne oraz prezentacyjne nanotechnologi
Metody oceny:
Analiza tematu skutkująca prezentacją
Egzamin:
nie
Literatura:
Drexler E., Nanosystems, Wiley, New York 1992 Bhushan B. (ed), Springer Handbook of Nanotechnology, Springer Verlag, Berlin 2004 Taniguchi N. (ed), Nanotechnology, Oxford University Press, Oxford 1996 Koehler M., Fritzsche W., Nanotechnology, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2004
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Nano_2st_W01
n.d.
Weryfikacja: n.d.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Nano_2st_U01
n.d.
Weryfikacja: n.d.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Nano_2st_K01
n.d.
Weryfikacja: n.d.