Nazwa przedmiotu:
Alternative Manufacturing Technology
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jerzy Szałapak
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
AMT
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym: • wykład: 28 godz., • konsultacje: 2 godz. • kolokwium zaliczające - 2 godz. 2) Praca własna studenta - • studia literaturowe, 8 godzin • przygotowanie zaliczeniowej prezentacji: 6 godz. • przygotowanie do kolokwiów: 4 godz. Razem: 50 (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym: • wykład: 28 godz., • kolokwia - 2 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
nie dotyczy
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych technologii wytwarzania układów mechanicznych, mechatronicznych i elektronicznych, znajomość technologii mechatronicznych na poziomie co najmniej podstawowym.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze specjalistycznymi technologiami wytwarzania układów elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych, możliwości wykorzystania nanomateriałów, wskazanie trendów rozwoju technologicznego.a
Treści kształcenia:
Podstawy materiałów (i nanomateriałów): ich zachowanie i właściwości produkcyjne, procesy oparte na energii mechanicznej (obróbka strumieniowo-ścierna, obróbka strumieniem wody, ultradźwięki), EDM oraz wEDM, procesy chemiczne (chemiczne i obróbka elektrochemiczna, szlifowanie elektromechaniczne itp.), obróbki laserowe i plazmowe, mikromontaż, mikroobróbka powierzchni, automatyzacja procesów produkcyjnych
Metody oceny:
Kolokwium na koniec wykładu
Egzamin:
nie
Literatura:
Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi. Wyd. IOS, Kraków, 1999 MacGeough J. A. i inni: Electroforming Process and Application to Micro/Macro Manufacturing. Annals of the CIRP, Vol. 50/2/2001, 499-514. S. Kalpakjian, S. Schmid: Manufacturing Engineering & Technology (7th Edition). Pearson; 7 edition (April 11, 2013) Defense and Program-Unique Specifications Format and Content, 2 April 2008, Dept. of Defense
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt AMT_W01
n.d.
Weryfikacja: n.d.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt AMT_U01
n.d.
Weryfikacja: n.d.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt AMT_K01
n.d.
Weryfikacja: n.d.