Nazwa przedmiotu:
Automatyczne systemy sprzedaży
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Janusz Igielski, Prof. Uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
ASS
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 30h b) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (20h): a) Zapoznanie z literaturą i przygotowanie na zajęcia: 10h b) Przygotowanie do sprawdzianu: 10h Razem: 52h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 30h b) Konsultacje: 2h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw konstrukcji i technologii urządzeń precyzyjnych, elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie, na przykładzie urządzeń sprzedających, z metodami projektowania systemów (oraz ich sieci) zapewniających współpracę urządzeń mechatronicznych o różnych zasadach działania w celi realizacji postawionego zadania
Treści kształcenia:
Sposoby projektowania systemów urządzeń; Wymagania stawiane systemom sprzedającym. Systemy lokalne. Systemy globalne. Połączenia i przesyłanie informacji pomiędzy urządzeniami. Automat sprzedający jako system; Schemat funkcjonalny automatu. Zakresy zadań realizowane przez jego zespoły. Przesyłanie informacji. Zasady konstruowania zespołów funkcjonalnych urządzeń; Projektowanie elektromechanicznych zespołów napędowych, sterujących i wydających produkty o różnej postaci na przykładzie automatów sprzedających towary i usługi. Przetworniki wybranych wielkości fizycznych; Automatyczna kontrola monet i banknotów. Automaty sprzedające napoje; Sprzedaż napoi zimnych w różnej postaci, sprzedaż napoi gorących. Wymagania sanitarne Automaty sprzedające drobne produkty; Sprzedaż produktów spożywczych, użytku osobistego, wyrobów technicznych Automaty sprzedające bilety; Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, parkingowych, do obiektów użyteczności publicznej Systemy kontroli dostępu; Automatyczny system dostępu do urządzeń, obszarów zamkniętych, system taryfowy. Zabezpieczenia; Zabezpieczenia urządzeń i systemów przed włamaniami i warunkami zewnętrznymi
Metody oceny:
Dwa kolokwia w trakcie semestru: każde zawiera 5 pytań ocenianych w zakresie 0-5 pkt. Ocena ostateczna: suma punktów/10
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Strony internetowe producentów bankomatów, układów kontroli środków płatniczych, automatów biletowych, parkingowych oraz automatów sprzedających płyny i drobne produkty 2. Karty katalogowe oraz dokumentacja serwisowa wyżej wymienionych urządzeń 2. Patenty z wyżej wymienionego zakresu ze stron internetowych UE i USA (VI – IX edycja)
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ASS-W1
Posiada wiedzę w zakresie automatycznych systemów sprzedaży, w tym projektowania i eksploatacji układów mechanicznych, informatycznych i optycznych; posiada wiedzę o sposobie wykorzystania różnej formy środków płatniczych w takich urządzeniach oraz sposobach ich wytwarzania i zabezpieczenia przed fałszerstwami
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-W2
Zna sposoby projektowania systemów i urządzeń automatycznych urządzeń i systemów sprzedaży oraz doboru sposobu płatności umożliwiającego automatyczny zakup produktów lub usług
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-W3
Posiada wiedzę na temat działania oraz budowy wybranych typów systemów mechaniczno-elektroniczno-optyczno-informatycznych wykorzystywanych w różnego rodzaju urządzeniach systemów sprzedaży produktów i usług
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-W4
Ma wiedzę na temat tendencji rozwojowych systemów i urządzeń służących do automatycznej sprzedaży
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-W5
Ma rozszerzoną wiedzę na temat eksploatacji systemów mechaniczno-elektronicznych oraz informatycznych i optycznych wykorzystywanych w automatycznych urządzeniach do sprzedaży i realizacji usług
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ASS-U1
Potrafi pozyskiwać informacje z baz danych i innych źródeł a także integrować te informacje w celu spełnienia konkretnych wymagań zamawiającego odnośnie systemów służących do automatycznej sprzedaży różnorodnych produktów lub realizacji usług
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-U2
Potrafi przygotować dokumentację zadania dotyczącego systemu automatycznej sprzedaży w celu przedstawienia jej potencjalnemu zamawiającemu
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-U3
Potrafi zintegrować wiedzę dotyczącą układów mechanicznych, elektronicznych i automatyki podczas formułowania wymagań sprzętowych odnośnie urządzeń niezbędnych do realizacji zadań oczekiwanych przez zamawiającego systemy automatycznej sprzedaży produktów lub usług
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-U4
Umie zastosować systemy i urządzenia optoelektroniczne systemach sprzedaży
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Efekt ASS-U5
Potrafi sformułować szczegółowe wymagania dla układu sterowania systemu urządzeń do sprzedaży towarów i usług
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ASS_S1
Ma świadomość pozyskanej wiedzy i umiejętności
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne