Nazwa przedmiotu:
Projektowanie Układów Optycznych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Arkadiusz Kuś
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
PUO
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym: a) wykład - 10h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 20h; e) konsultacje - 2h; 2) Praca własna studenta 30, w tym: a) przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 8h; b) przygotowanie do projektu - 8h; c) opracowanie samodzielne projektu - 12h; d) studia literaturowe - 2h; Suma: 62 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32, w tym: a) wykład - 10h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 20h; e) konsultacje - 2h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym: a) wykład - 10h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 20h; e) konsultacje - 2h; 2) Praca własna studenta 30, w tym: a) przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 8h; b) przygotowanie do projektu - 8h; c) opracowanie samodzielne projektu - 12h; d) studia literaturowe - 2h; Suma: 62 h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład10h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt20h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu projektowania układów optycznych
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studenta z zaawansowaną teoretyczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu projektowania układów optycznych
Treści kształcenia:
WYKŁAD Aberracyjna analiza układów optycznych: wpływ kolejnych powierzchni oraz położenia apertury na aberracje złożonego układu optycznego, metody zerowania aberracji. Cienko-soczewkowa analiza układów optycznych: analiza układów optycznych względem parametrów wygięcia soczewek i ich sprzężenia, korekcja aberracji w zależności od położenia apertury. Aberracyjna analiza i metodyka projektowania, przykładowe konstrukcje: dublet, układ optyczny Petzwala, układ typu telefoto, tryplet. Układy teleskopowe: aberracje i ich kompensacja, metodyka projektowania, przykładowe konstrukcje. Katadioptryczne i termalne układy optyczne: specyfika konstrukcji, metodyka projektowania, aberracje i ich kompensacja, przykładowe konstrukcje. PROJEKT Projekt składający się z obliczeń wstępnych złożonego układu optycznego z wykorzystaniem programu GABAR, a następnie wykorzystanie obliczeń gabarytowych do przygotowania modelu podzespołów układu optycznego w programie OSLO, analizy aberracyjnej, optymalizacji oraz oceny jakości zaprojektowanego układu.
Metody oceny:
Kolokwium z treści wykładowych (34%), ocena z projektu (66%).
Egzamin:
nie
Literatura:
M.J. Kidger, Fundamental Optical Design, SPIE PRESS 2002 W.J Smith, Modern Optical Design, 3-rd edition, Mc-Grow Hill 2000 www.lambdares.com, Optics Reference, Marcin Leśniewski, Projektowanie Układów Optycznych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 1990 Instrukcja użytkowania programu GABAR Instrukcja użytkowania programu OSLO
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PUO_2st_W01
Zna zaawansowane problemy konstrukcji i optymalizacji układów optycznych
Weryfikacja: Zaliczenie kolokwium z materiału omawianego na wykładzie
Efekt PUO_2st_W02
Zna budowę i zakres zastosowania większości klas układów optycznych
Weryfikacja: Zaliczenie kolokwium z materiału omawianego na wykładzie

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PUO_2st_U01
Potrafi w pełni zaprojektować złożony układ optyczny.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Efekt PUO_2st_U02
Potrafi sporządzić dokumentację optyczną
Weryfikacja: Zaliczenie projektu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PUO_2st_K01
Potrafi pracować w zespole projektowym
Weryfikacja: Zaliczenie projektu