Nazwa przedmiotu:
Techniki 3D w fotografii i filmie
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marcin Witkowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
T3DFF
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 15h b) Projekt:15h b) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (20h): a) Zapoznanie z literaturą i przygotowanie na zajęcia: 5h b) Opracowanie koncepcji fotografii i scenariusza filmu 3D: 10h c) Przygotowanie do kolokwiów 5h Razem: 52h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 15h b) Projekt:15h b) Konsultacje: 2h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 15h b) Projekt:15h b) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (20h): a) Zapoznanie z literaturą i przygotowanie na zajęcia: 5h b) Opracowanie koncepcji fotografii i scenariusza filmu 3D: 10h c) Przygotowanie do kolokwiów 5h Razem: 52h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza w zakresie działania i obsługi kamer wideo i aparatów fotograficznych
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawami teoretycznymi zjawisk wykorzystywanych w rejestracji obrazu 3D. Zapoznanie z praktycznymi aspektami realizacji i wizualizacji stereoskopowej oraz rodzajami urządzeń w tym celu wykorzystywanych. Zdobycie praktycznej umiejętności przygotowania sprzętu oraz rejestracji materiału umożliwiającego wizualizację stereoskopową.
Treści kształcenia:
Postrzeganie przestrzeni przez człowieka. Metody wytwarzania złudzenia postrzegania trójwymiarowego przy użyciu obrazów płaskich. Przegląd stosowanych w przemyśle filmowym wyświetlaczy (ekranów, monitorów i urządzeń innych typów) umożliwiających wizualizację stereoskopową. Dobór sprzętu fotograficznego/filmowego. Kalibracja urządzeń. Wybór parametrów pracy urządzeń rejestrujących i ich wpływ na uzyskany materiał. Wymagania odnośnie urządzeń zewnętrznych. Ograniczenia w kompozycji sceny trójwymiarowej w porównaniu z kompozycją sceny dwuwymiarowej. Zasady przygotowania planu do zdjęć 3D. Zalecenia dotyczące ruchu obiektów w filmach 3D. Wykorzystania storyboardu w kręceniu ujęć 3D. Elementy umożliwiające zapis w storyboardzie informacji o przestrzennym ustawieniu obiektów w scenie. Wykorzystanie wykresu głębi. Zasady stosowania ustawień paralaksy i zbieżności w celu uzyskania efektu 3D. Manipulacja kątem zbieżności w trakcie ujęcia. Wpływ paralaksy na percepcję obrazu. Zagadnienia związane ze specyfiką przygotowania do zdjęć z wykorzystaniem sprzętu 3D. Obsługa sprzętu rejestrującego podczas kręcenia ujęć 3D. Podstawy montażu filmowego i zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas obróbki materiału 3D. Montaż materiału 3D przy użyciu narzędzi służących do montażu 2D. Przykłady. Wykorzystanie cyfrowych efektów specjalnych w fotografii i filmach 3D.
Metody oceny:
Wykład podzielony jest na dwie części, z których każda zakończona jest kolokwium. Z każdego z kolokwiów można uzyskać po 5,0 punktów. Część praktyczna składa się z projektów, z których łącznie można uzyskać 10,0 punktów. Ocena wyznaczana jest na podstawie sumy punktów z kolokwiów i projektów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Bernard Mendiburu, „Filmowanie w 3D”, Wydawnictwo Wojciech Marzec 2010.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt T3DFF_2st_W01
Znajomość teoretycznych podstaw zjawisk wykorzystywanych w rejestracji obrazu 3D
Weryfikacja: Kolokwia z treści wykładu
Efekt T3DFF_2st_W02
Znajomość praktycznych aspektów realizacji i wizualizacji stereoskopowej oraz rodzajów urządzeń w tym celu wykorzystywanych.
Weryfikacja: Kolokwia z treści wykładu

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt T3DFF_2st_U01
Umie poprawnie przeprowadzić proces rejestracji stereoskopowej
Weryfikacja: Ocena ćwiczeń praktycznych
Efekt T3DFF_2st_U02
Potrafi poprawnie zakodować materiał wizualny do formatu umożliwiającego wizualizację stereoskopową
Weryfikacja: Ocena ćwiczeń praktycznych

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt T3DFF_2st_K01
Ma świadomość pozyskanej wiedzy i umiejętności oraz konieczność stałego ich poszerzania.
Weryfikacja: Kolokwia z treści wykładu