Nazwa przedmiotu:
Techniki sensorowe w mechatronice - podstawowy
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jacek Salach
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
TSWM1
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32h., w tym: a) wykład - 15h; b) laboratorium - 15h; c) konsultacje - 2h; 2) Praca własna studenta 30, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych- 8h; b) przygotowanie do laboratorium . - 5h; c) opracowanie sprawozdań - 12h; d) studia literaturowe - 5h; Suma: 62 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32 w tym: a) wykład - 15h; b) laboratorium - 15h; c) konsultacje - 2h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32h., w tym: a) wykład - 15h; b) laboratorium - 15h; c) konsultacje - 2h; 2) Praca własna studenta 30, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych- 8h; b) przygotowanie do laboratorium . - 5h; c) opracowanie sprawozdań - 12h; d) studia literaturowe - 5h; Suma: 62 h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu metrologii technicznej, Miernictwa elektrycznego i aparatury pomiarowej
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Wiedza na temat techniki sensorów i mikrosensorów stosowanych w systemach mechatronicznych. Umiejętność właściwego doboru sensorów oraz podstawowe umiejętności w zakresie ich projektowania
Treści kształcenia:
Wiedza z zakresu: Aspekty praktyczne cyfrowego przetwarzania sygnału pomiarowego sensorów mechatronicznych, Sensory magnetyczne, Sensory magnetomechaniczne, Mikrosensory piezoelektryczne i piezoelektryczne elementy wykonawcze, Mikrosensory z falą powierzchniową SAW Sensory chemiczne, Mikrosensory spektroetryczne, Sensory tomograficzne, Mikrosensory MEMS / MOEMS, Sensoryka i mikrosensoryka w systemach bezpieczeństwa, Organizacja sieci pomiarowych i integracja mikrosensorów mechatronicznych, Technologia wytwarzania sensorów.
Metody oceny:
Kolokwium, Ocena za sprawozdanie i prace na laboratorium.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. S. Tumański: „Technika Pomiarowa”, WNT, Warszawa, 2016. 2. S. Tumański: „Cienkowarstwowe czujniki magnetorezystancyjne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997. 3. M. Nałęcz, J. Jaworski: „Miernictwo magnetyczne”, WNT, Warszawa 1968. 4. J. G. Webster: “The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook”, CRC, 1998. 5. J. Fraden; “Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications”, Springer, 2003.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TSWM1_2st_W01
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pomiarowych systemów mechatronicznych
Weryfikacja: Kolokwium, Ocena za sprawozdanie i prace na laboratorium.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TSWM1_2st_U01
Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne z użyciem rónych typów sensorów
Weryfikacja: Kolokwium, Ocena za sprawozdanie i prace na laboratorium.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TSWM1_2st_K01
Potrafi przyjąć odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem poztępuje zgodnie z etyką zawodową
Weryfikacja: Ocena za sprawozdanie i prace na laboratorium.