Nazwa przedmiotu:
Detekcja promieniowania elektromagnetycznego
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Leszek Wawrzyniuk
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
DPE
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (17h): a) Wykład: 15h b) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (6h): a) Przygotowanie do sprawdzianów: 6h Razem: 23h (1 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (17h): a) Wykład: 15h b) Konsultacje: 2h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Kurs inżynierski lub licencjacki fizyki, podstawy elektrodynamiki i fizyki ciała stałego
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Znajomość oddziaływania na materię i mechanizmów detekcji promieniowania elektromagnetycznego, właściwości różnych typów detektorów i zakresu ich zastosowania, techniki detekcji obrazu.
Treści kształcenia:
Wstęp. Promieniowanie elektromagnetyczne. Dualizm korpuskularno-falowy. Generacja i właściwości promieniowania elektromagnetycznego. Podstawowe wielkości i jednostki radiometryczne i fotometryczne. Podstawy fizyczne detekcji promieniowania optycznego. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (propagacja, transmisja, odbicie, pochłanianie, rozpraszanie). Detektory biologiczne, chemiczne (fotograficzne), elektroniczne (termiczne i fotonowe). Parametry, kryteria oceny i osiągi detektorów. Szumy. Detektory termiczne. Termopary, detektory piroelektryczne, bolometry. Detektory fotonowe. Detektory fotoprzewodzące, fotowoltaiczne, fotoemisyjne. Detektory z supersieci i studni kwantowych. Układy chłodzenia detektorów. Układy kriogeniczne i elektryczne. Zaawansowane metody detekcji. Detekcja sygnałów wolnozmiennych przez uśrednianie w czasie. Detekcja fazoczuła. Detekcja z synchronicznym całkowaniem sygnału. Detekcja koherentna. Detektory polowe. PSD, fotolinijki, matryce detektorów. Rejestracja obrazu (skanowanie, przetworniki i wzmacniacze obrazu, matryce CCD, CMOS).
Metody oceny:
Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie ocen z dwóch kolokwiów
Egzamin:
nie
Literatura:
Bielecki Z., Rogalski A.: Detekcja sygnałów optycznych, WNT 2001 Booth K., Hill S.: Optoelektronika, WKŁ 2001 Handbook of Optoelectronics, edited by J. P. Dakin, R. G. W. Brown, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017 Electro-optics handbook, edited by R. W. Waynant, M. N. Ediger, McGraw-Hill, 2000 Katalogi producentów źródeł, przetworników i detektorów
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe