Nazwa przedmiotu:
Publikowanie artykułów naukowych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Michał Nowicki
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
PAN
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (33 h): a) Projekt: 30h b) Konsultacje: 3h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (32h): a) Opracowanie danych i przygotowanie na zajęcia: 15h b) Opracowanie projektu: 17h Razem: 55h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (33 h): a) Projekt: 30h b) Konsultacje: 3h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich (33 h): a) Projekt: 30h b) Konsultacje: 3h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (32h): a) Opracowanie danych i przygotowanie na zajęcia: 15h b) Opracowanie projektu: 17h Razem: 55h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość obsługi komputera PC, zalecana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
Limit liczby studentów:
15
Cel przedmiotu:
Opanowanie podstawowych zagadnień związanych z opracowywaniem i publikowaniem opracowań naukowych, w szczególności artykułów i referatów konferencyjnych.
Treści kształcenia:
Projekt: Ćwiczenia praktyczne w pisaniu artykułów naukowych. Pisanie referatu naukowego na temat własny lub zaproponowany przez prowadzącego. Wyszukiwanie czasopism i zgłoszenie artykułu. Ocena wiarygodności konferencji naukowych i czasopism. Problemy związane z edytorami i recenzentami, i ich rozwiązywanie.
Metody oceny:
Zaliczenie projektu na podstawie napisanego przez studenta, własnego artykułu lub referatu, oraz zgłoszenia go do odpowiedniego czasopisma, lub na konferencję naukową.
Egzamin:
nie
Literatura:
http://www.cup.edu.cn/fcg/docs/20130506100841036290.pdf
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
komputery przenośne nie są wymagane

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PAN_2st_W01
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnych publikacji naukowych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PAN_2st_U01
Potrafi opracować dane eksperymentalne i dokonać analizy istniejącego stanu wiedzy (state of the art.)
Weryfikacja: Zaliczenie projektu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PAN_2st_K01
Ma świadomość profesjonalnych i etycznych wymagań w odniesieniu do publikacji naukowych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu