Nazwa przedmiotu:
Inżynieria oprogramowania 2
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Michał Okulewicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-IN000-ISP-0362
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Programowanie 2 – obiektowe, Programowanie 3 – zaawansowane, Systemy operacyjne, Bazy danych, Projektowanie obiektowe, Inżynieria oprogramowania 1
Limit liczby studentów:
Laboratoria (ćwiczenia komputerowe) – 15 os/grupa
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów doświadczenia polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu wytworzenia oprogramowania przy ograniczeniach podobnych do istniejących w firmach informatycznych.
Treści kształcenia:
Środowiska pracy grupowej, zarządzania wytwarzaniem oprogramowania i współdzielenia kodu aplikacji. Planowanie, analiza i śledzenie postępów zespołu deweloperskiego. Testowanie aplikacji. Zajęcia mają charakter praktyczny. Odbywają się w laboratorium komputerowym. Ponadto studenci są zobowiązani do systematycznej pracy w domu.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia są punkty zbierane podczas pracy w semestrze. Co trzy tygodnie projekt wykonywany przez studentów podlega ocenie w kilku kategoriach. W miarę upływu semestru punkty te mają coraz większy wpływ na końcową ocenę. Ostateczna postać aplikacji podlegająca końcowej ocenie musi być przez studentów oddana w ostatnim tygodniu zajęć. Nie ma możliwości poprawiania wykonanego programu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. K. Wiegers, J. Beatty, Software requirements, Pearson Education, 2013. 2. M. Belbin, Belbin team roles, Book Belbin Team Roles, 2004. 3. Business Process Model And Notation http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/ 4. Unified Modeling Language 1.5 http://www.omg.org/spec/UML/1.5/ 5. Unified Modeling Language 2.5 http://www.omg.org/spec/UML/2.5/ 6. Manifesto for Agile Software Development http://agilemanifesto.org/ 7. IBM Rational Unified Process https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/1826.html 8. Scrum Guide http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html 9. B. Chrabski, K. Zmitrowicz, Inżynieria wymagań w praktyce, PWN 2015. 10. Sz. Drejewicz, Zrozumieć BPMN modelowanie procesów biznesowych, Wydawnictwo Helion, 2012. 11. J. Żeliński, Analiza biznesowa: praktyczne modelowanie organizacji, Wydawnictwo Helion, 2017. 12. M. Belbin, Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. 13. GitFlow https://datasift.github.io/gitflow/IntroducingGitFlow.html 14. Jenkins CI https://www.jenkins.io/doc/
Witryna www przedmiotu:
e.mini.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ugruntowana doświadczeniem wiedza dotycząca przeprowadzania procesu wytwarzania oprogramowania
Weryfikacja: ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi wykonać prosty system informatyczny na podstawie projektu
Weryfikacja: cząstkowa ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U27, K_U29, K_U30
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi używać wybrany system kontrolowania wersji kodu programu
Weryfikacja: cząstkowa ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U22
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi przetestować wykonany moduł oprogramowania
Weryfikacja: Cząstkowa ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U21, K_U30
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole informatyków
Weryfikacja: cząstkowa ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Jest przygotowany do współdziałania i pracy w grupie oraz budowania dorobku i tradycji zawodu
Weryfikacja: cząstkowa ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Jest przygotowany do realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym
Weryfikacja: cząstkowa ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: