Nazwa przedmiotu:
Techniki prezentacji
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-IN000-ISP-0126
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Programowanie, znajomość MS Power Point lub równoważny
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności tworzenia dokumentów technicznych oraz umiejętności publicznej prezentacji treści związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera (wykłady, seminaria, referaty) z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i nowoczesnych pomocy wizualnych.
Treści kształcenia:
Tematyka zajęć (wykład i ćwiczenie) obejmuje dwa podstawowe zagadnienia: tworzenie dokumentów i przygotowanie prezentacji mówionej. W ramach tego omawiane są m.in. następujące zagadnienia: planowanie procesu przygotowania dokumentu, tworzenie tekstu, elementy graficzne, formatowanie dokumentu, sprawdzanie i poprawianie dokumentu, zasady prezentacji mówionej, przygotowanie prezentacji, środki techniczne i ich wykorzystanie, sposób prezentacji. Realizacja przedmiotu: Przedmiot składa się z kilkugodzinnego wykładu wprowadzającego oraz części seminaryjno-projektowej, podczas której studenci przygotowują dwa indywidualne projekty.
Metody oceny:
Po części teoretycznej studenci w kilkuosobowych zespołach przygotowują 2 prezentacje na zadany temat wraz z przygotowaniem odpowiednich materiałów. Do każdej prezentacji przygotowywany jest ok. 6-stronicowy raport wg zadanych parametrów. Studenci uczą się także zasad prawidłowego oceniania.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. T. Hindle, Sztuka prezentacji, Wiedza i Życie 2000. 2. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie..., OWPWr, Wocław 1995. 3. A. Jay, R. Jay, Skuteczna prezentacja, Zysk i S-ka Poznań 2001. 4. E. Brzezińska, Komunikacja Społeczna, Uniw. Łódzki, Łódź 1997. 5. http://www.mini.pw.edu.pl/~macukow/pl/dydaktyka.html
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi wykorzystać odpowiednie oprogramowanie do przygotowania prezentacji
Weryfikacja: aktywny udział w ćwiczeniach, wygłoszenie seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Umiejętność wygłoszenia seminarium oraz krytycznej oceny referatów wygłoszonych przez inne osoby
Weryfikacja: aktywny udział w ćwiczeniach, wygłoszenie seminarium, wypełnienie druku oceny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U06, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi przygotować prezentację zarówno z tematyki związanej z informatyką jak i z nią niezwiązanej
Weryfikacja: udział w dyskusji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: