Nazwa przedmiotu:
Metody translacji
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Jan Bródka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-IN000-ISP-0363
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Biegła znajomość więcej niż jednego języka programowania wysokiego poziomu, znajomość wyrażeń regularnych i gramatyk bezkontekstowych, znajomość podstawowych struktur danych. Przydatna znajomość języka zorientowanego maszynowo (asemblera). Przedmioty poprzedzające: Teoria automatów i języków formalnych, Programowanie 2 – obiektowe, Programowanie 3 – zaawansowane, Algorytmy i struktury danych 1
Limit liczby studentów:
Ćwiczenia – 30 os/grupa
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat przebiegu procesu kompilacji, zrozumienie wpływu cech języka źródłowego (wysokiego poziomu) na wydajność generowanego kodu maszynowego oraz nabycie umiejętności przetwarzania tekstów o sformalizowanej strukturze metodami stosowanymi w kompilatorach z wykorzystaniem popularnych narzędzi. Po ukończeniu kursu studenci powinni: - znać podstawowe fazy procesu kompilacji (analiza leksykalna, składniowa i semantyczna, generowanie kodu pośredniego i docelowego, optymalizacja) i rozumieć ich znaczenie, - znać podstawy teoretyczne procesu analizy kodu źródłowego, - rozumieć wpływ różnorodnych konstrukcji języków wysokiego poziomu na wydajność generowanego na ich podstawie kodu wynikowego, - rozumieć znaczenie kodu pośredniego i znać podstawowe metody jego optymalizacji, - posiadać podstawową wiedzę na temat kodu CIL i LLVM, - umieć stosować wybrane narzędzia wspomagające analizę leksykalną i składniową.
Treści kształcenia:
Wykład: Ogólne pojęcia i fazy procesu kompilacji. Przegląd własności języków programowania. Modele środowiska wykonawczego. Analiza leksykalna. Analiza składniowa i gramatyki bezkontekstowe, w tym metoda zejść rekurencyjnych, analizatory LL(1), analizatory LR(1). Analiza semantyczna i gramatyki atrybutywne. Diagnostyka i obsługa błędów. Generowanie kodu pośredniego i wynikowego, na przykładzie kodu CIL i LLVM. Optymalizacja. Ćwiczenia: Ilustracja materiału z wykładu, przykłady użycia generatorów i narzędzi wspomagających tworzenie kompilatorów, w tym FLEX, Bison, Gardens Point, LLVM
Metody oceny:
Zaliczenie odbywa się łącznie dla wykładu i ćwiczeń. Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium końcowe. Dodatkowo na ocenę pozytywny wpływ mają nieobowiązkowe zadania domowe i aktywność na ćwiczeniach, a negatywny nieobecności (obecność bez aktywności jest neutralna). Studenci wykazujący się zdecydowanie ponadprzeciętną wiedzą i zaangażowaniem (aktywnością na ćwiczeniach) mogą być zwolnieni z kolokwium końcowego (każdorazowa indywidualna decyzja wykładowcy).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Kompilatory: Reguły, metody, narzędzia, WNT 2002. 2. K.C. Louden, Compiler Construction: Principles and Practice, PWS 1997. 3. Dostępna w internecie dokumentacja projektów FLEX, Bison, Gardens Point, LLVM i innych. 4. Materiały z wykładów na stronie internetowej http://www.mini.pw.edu.pl/~brodka.
Witryna www przedmiotu:
e.mini.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania
Weryfikacja: kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy implementacji języków programowania
Weryfikacja: kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem popularnych narzędzi
Weryfikacja: kolokwium końcowe, zadania domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: