Nazwa przedmiotu:
Praktyki studenckie (po sem.4 lub sem.6)
Koordynator przedmiotu:
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem praktyk studenckich jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu informatyka oraz zapoznanie się z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Studenci zapoznają się z wyzwaniami rynku pracy stawianymi przed absolwentami kierunku informatyka oraz mierzą się ze społecznymi aspektami pracy, rozwijając swoje kompetencje społeczne, umiejętność prezentowania efektów swojej pracy i obrony własnego stanowiska oraz świadomość konsekwencji finansowych i poza-finansowych niedotrzymywania terminów wykonywania zadań.
Treści kształcenia:
Realizacja zadań należących do zakresu obowiązków uzgodnionego pomiędzy Wydziałem a Pracodawcą właściwych dla wiedzy i umiejętności studenta kierunku informatyka po ukończeniu 2 lub 3 roku studiów pierwszego stopnia. 4 ECTS - poza limitem punktów.
Metody oceny:
Zaliczenie dokonywane jest w oparciu o sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie od pracodawcy zgodnie z zasadami określonymi przez odpowiednie zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej precyzowanymi przez "Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych".
Egzamin:
nie
Literatura:
1. B. Rączkowski, BHP w praktyce. Gdańsk: ODDK, 2014. 2. R. Belbin, Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP, 2008.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma wiedzę dotyczącą sposobu realizacji projektów lub procesów informatycznych
Weryfikacja: sprawozdanie z przebiegu praktyk, opinia pracodawcy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W15, K_W16, K_W17, K_W18
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Realizuje zadania w projekcie lub procesie informatycznym z wykorzystaniem odgórnie narzuconej metody i technologii
Weryfikacja: sprawozdanie z przebiegu praktyk, opinia pracodawcy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U08, K_U13, K_U16, K_U18, K_U19, K_U20, K_U23, K_U24, K_U30
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Współdziała w zespole i/lub z przedstawicielem klienta
Weryfikacja: sprawozdanie z przebiegu praktyk, opinia pracodawcy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: