Nazwa przedmiotu:
Wychowanie Fizyczne
Koordynator przedmiotu:
Osoby zatrudnione w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Zapoznanie oraz doskonalenie umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.
Treści kształcenia:
Szczegóły na stronach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW (http://www.swfis.pw.edu.pl/) oraz Klubu Uczelnianego AZS PW (http://www.azspw.pl).
Metody oceny:
Szczegóły na stronach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW (http://www.swfis.pw.edu.pl/) oraz Klubu Uczelnianego AZS PW (http://www.azspw.pl).
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: