Nazwa przedmiotu:
Przedmiot obieralny 1
Koordynator przedmiotu:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów. https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=112000&cp_showDescriptions=0&cp_showGroupsColumn=0&cp_cdydsDisplayLevel=0&f_tylkoWRejestracji=0&kierujNaPlanyGrupy=0&grupaKod=1120-INF-OBIERALNE
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Przedmioty obieralne dotyczą zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów informatyki. Pozwalają na rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczas zdobytej przez studentów wiedzy i umiejętności z wybranej tematyki. Student jest zobowiązany wybrać jeden przedmiot z listy przedmiotów obieralnych, oferowanych w semestrze letnim, zatwierdzonych na dany rok akademicki przez Komisję Programową kierunku Informatyka.
Treści kształcenia:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Metody oceny:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Konkretne odniesienia do obszarów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nabyte i egzekwowane w trakcie trwania przedmiotu, są uzależnione od tematyki danych zajęć.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie wybranego przedmiotu
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu wybranego przedmiotu
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Ma umiejętność formułowania algorytmów z zakresu wybranego przedmiotu, używając właściwych metod i narzędzi
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U20, K_U23, K_U24, K_U25, K_U26, K_U27, K_U28, K_U29, K_U30 , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U11, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz zarządzać swoim czasem i dotrzymywać terminów
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: