Nazwa przedmiotu:
Systemy wbudowane (blok obieralny 2)
Koordynator przedmiotu:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego. https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=112000&grupaKod=1120-INF-SYS_WBUD
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem bloku obieralnego "Systemy wbudowane" jest zapoznanie studentów z ogólną koncepcją systemów wbudowanych, różnorodnymi architekturami tych systemów i zastosowaniami użytkowymi. W trakcie kursu student pozna podstawowe standardy i wymagania stawiane systemom wbudowanym (w tym przemysłowym), nauczy się korzystać z narzędzi do ich konfigurowania oraz metod projektowania i programowania aplikacji wbudowanych. Student jest zobowiązany wybrać przynajmniej jeden przedmiot z bloku: 1. 1030-IN000-ISP-0578 Linux w systemach wbudowanych, 2. 1030-IN000-ISP-0595 Programowanie układów FPGA, 3. 1030-IN000-ISP-0605 Wstęp do systemów wbudowanych.
Treści kształcenia:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Metody oceny:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów wbudowanych
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu systemów wbudowanych, wykorzystujących niskopoziomową obsługę urządzeń we/wy
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do tworzenia modeli prostych systemów wbudowanych
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi dokonać analizy problemu wymagającego zastosowania systemu wbudowanego, tak by dobrać odpowiedni system i go oprogramować
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U24, K_U30
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi skonfigurować i uruchomić układ wbudowany za pomocą odpowiedniego środowiska narzędziowego
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U07, K_U17, K_U25
Powiązane charakterystyki obszarowe: