Nazwa przedmiotu:
Systemy operacyjne w inżynierii danych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marek Kozłowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-DS000-ISP-0117
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 30 h; w tym a) obecność na laboratoriach – 30 h 2. praca własna studenta – 34 h; w tym a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h b) przygotowanie do testu – 4 h Razem 64 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na laboratoriach – 30 h Razem 30 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na laboratoriach – 30 h 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami budowy i działania systemów z rodziny *nix, nauka pracy w trybie CLI, zapoznanie z podstawowymi poleceniami, usługami i narzędziami oraz możliwościami oferowanymi przez system, z uwzględnieniem narzędzi systemów *nix związanych z przetwarzaniem danych dostępnych w formie plikowej. Przedmiot przewidziany jest również jako przedmiot wprowadzający do przedmiotów wymagających znajomości systemów *nix, takich jak Architektura systemów informatycznych oraz Składowanie danych w systemach Big Data. Po ukończeniu kursu studenci powinni: - mieć ogólną wiedzę nt. gałęzi rozwojowych systemu Unix (System V i BSD), standardów POSIX i SUS, - mieć podstawową wiedzę nt. oprogramowania FLOSS, wolnych licencji, systemów *BSD i Linux/GNU, - umieć korzystać z shella (bash), - znać podstawowe polecenia Uniksa, - umieć korzystać z pomocy systemu Unix (man), - mieć podstawową wiedzę nt. budowy systemów operacyjnych (Unix), ze szczególnym uwzględnieniem organizacji plików i zarządzania procesami, - mieć elementarną wiedzę nt. konfiguracji systemów Unix i zasad administrowania nimi, - potrafić zarządzać usługami (demonami), - umieć korzystać z usług cron i syslog, - posługiwać się w podstawowym stopniu edytorem vim, - opisywać wzorce napisów wyrażeniami regularnymi POSIX ERE, - potrafić pisać proste skrypty w językach bash i AWK, - potrafić pobierać ze zdalnych źródeł, filtrować, scalać i dzielić pliki, - potrafić kompilować programy napisane w C z linii poleceń (kompilator gcc), korzystać z programu make oraz tworzyć proste pliki Makefile, - korzystać z IDE dostępnych z pracowniach laboratoryjnych Wydziału.
Treści kształcenia:
Program laboratorium Korzystanie i dostosowywanie środowisk graficznych opartych o bibliotekę GTK+; użytkownicy, grupy, identyfikatory i prawa; podstawowe polecenia; korzystanie z shella (bash); systemy plików, typy plików, struktura katalogów, prawa dostępu, ACLe; podstawy zarządzanie procesami; konfiguracja systemu, wybrane pliki konfiguracyjne; standardowe usługi (cron, syslog, ...); praca w edytorze vim Podstawy programowania w języku bash; wyrażenia regularne, przetwarzanie tekstu edytorem sed; programowanie w języku AWK; wprowadzenie do programowania w systemach *nix (gcc, make, gdb, strace), narzędzia pobie-rania i przetwarzania danych takie jak curl, head, tail, grep, cut, przetwarzanie plików CSV.
Metody oceny:
Ocena zadań wykonywanych w ramach laboratorium. Dodatkowo, na ostatnich laboratoriach w semestrze zorganizowany będzie krótki, indywidualny test praktyczny.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. slajdy i dedykowane materiały pomocnicze, 2. AE. Frisch, Unix – Administracja Systemu (wyd. 3), ReadMe (O'Reilly) 2003, ISBN: 83-7243-304-6, 3. D. Myers, Fundamentals of UNIX, Cisco Press , 2004, 4. strony man i info, 5. TLDP, 6. dokumentacja dowolnej dystrybucji systemu: Linux, *BSD, Solaris, ... 7. J. Janssens, Data Science at the command line, O’Reilly, 201
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów operacyjnych
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu systemów operacyjnych
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: ocena pracy na zajęciach lab.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK
Charakterystyka U02
Potrafi efektywnie przetwarzać pliki tekstowe.
Weryfikacja: ocena pracy na zajęciach lab.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U13, DS_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U03
Ma umiejętność wykorzystania mechanizmów i narzędzi systemu operacyjnego do wsadowego przetwarzania danych, w tym przetwarzania wykonywanego w trybie okresowym
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U04
Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U27
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK