Nazwa przedmiotu:
Programowanie obiektowe
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Marcin Luckner
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-DS000-ISP-0122
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 47 h; w tym a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na laboratorium – 30 h c) konsultacje – 2 h 2. praca własna studenta – 60 h; w tym a) zapoznanie się z literaturą – 15 h b) przygotowanie do laboratorium – 45 h Razem 107 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 15 h 2. obecność na laboratorium – 30 h 3. konsultacje – 2 h Razem 47 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na laboratorium – 30 h 2. przygotowanie do laboratorium – 45 h Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z językiem programowania Java SE. Efektem kształcenia będzie umiejętność tworzenia programów wykorzystujących kluczowe cechy języka.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy języka Java (typy proste, tablice,, łańcuchy) 3. Obiekty i klasy 4. Cechy programowania obiektowego 5. Interfejsy 6. Elementy programowania generycznego 7. Kolekcje 8. Obsługa strumieni wejścia/wyjścia 9. Obsługa zdarzeń 10. Obsługa wyjątków 11. Interfejs użytkownika 12. Grafika w Javie 13. Wątki 14. Dokumentacja kodu 15. Przygotowanie i udostępnianie aplikacji (pliki JAR) Laboratorium: Laboratoria składają się z zadań wykonywanych przez studentów w ciągu 90 minut każde. Poszczególne zadania ilustrują treści przekazane podczas wykładu. Cztery zadania są zadaniami punktowanymi. Dodatkowo można wykonać jedno zadanie poprawkowe. Zadania punktowane 1. Hierarchia klas 2. Obsługa kolekcji 3. Operacje wejścia wyjścia 4. Programowanie równoległe
Metody oceny:
Końcowa ocena wyliczana jest na podstawie punktów za zadania. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie przynajmniej 50% punktów za cztery zadania programistyczne.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. C.S. Horstmann, Java. Podstawy. Wydanie X Helion, 2016 2. C.S. Horstmann, G. Cornell Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX, Helion 2013 3. B. Eckel, Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Hellion 2006 4. Robert C. Martin, Czysty Kod, Helion 2010
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych realizowanych w języku Java SE
Weryfikacja: punktowane zadania laboratoryjne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W08, DS_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Ma umiejętność tworzenia prostych aplikacji w języku Java SE
Weryfikacja: punktowane zadania laboratoryjne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U02
Potrafi przetwarzać strumienie danych
Weryfikacja: punktowane zadania laboratoryjne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych związaną z rozwojem języków programowania
Weryfikacja: punktowane zadania laboratoryjne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK