Nazwa przedmiotu:
Techniki prezentacji - przedmiot humanistyczny 2
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-IN000-ISP-0126
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 30 h; w tym - obecność na wykładach – 6 h - obecność na ćwiczeniach – 24 h 2. przygotowanie do zajęć – 25 h, w tym - przygotowanie do ćwiczeń – 10 h - przygotowanie prezentacji – 10 h - napisanie 6 stronicowego raportu z wygłoszonej prezentacji – 5 h Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 6 h 2. obecność na ćwiczeniach – 24 h Razem 30 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na ćwiczeniach – 24 h 2. przygotowanie do ćwiczeń – 10 h 3. przygotowanie prezentacji – 10 h 4. napisanie 6 stronicowego raportu z wygłoszonej prezentacji – 5 h Razem 49 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy programowania i przetwarzania danych, znajomość MS Power Point lub równoważny
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności tworzenia dokumentów technicznych oraz umiejętności publicznej prezentacji treści związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera (wykłady, seminaria, referaty) z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i nowoczesnych pomocy wizualnych.
Treści kształcenia:
Tematyka zajęć (wykład i ćwiczenie) obejmuje dwa podstawowe zagadnienia: tworzenie dokumentów i przygotowanie prezentacji mówionej. W ramach tego omawiane są m.in. następujące zagadnienia: planowanie procesu przygotowania dokumentu, tworzenie tekstu, elementy graficzne, formatowanie dokumentu, sprawdzanie i poprawianie dokumentu, zasady prezentacji mówionej, przygotowanie prezentacji, środki techniczne i ich wykorzystanie, sposób prezentacji. Realizacja przedmiotu: Przedmiot składa się z kilkugodzinnego wykładu wprowadzającego oraz części seminaryjno-projektowej, podczas której studenci przygotowują dwa indywidualne projekty.
Metody oceny:
Po części teoretycznej studenci w kilkuosobowych zespołach przygotowują 2 prezentacje na zadany temat wraz z przygotowaniem odpowiednich materiałów. Do każdej prezentacji przygotowywany jest ok. 6 stronicowy raport wg zadanych parametrów. Studenci uczą się także zasad prawidłowego oceniania.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Tim Hindle Sztuka prezentacji, Wiedza i Życie 2000 2. Peter Kenny Panie Przewodniczący, Panie, Panowie..., OWPWr, Wocław 1995. 3. Anthony Jay, Ros Jay Skuteczna prezentacja, Zysk i S-ka Poznań 2001 4. Ewa Brzezińska Komunikacja Społeczna, Uniw. Łódzki, Łódź 1997 5. http://www.mini.pw.edu.pl/~macukow/pl/dydaktyka.html
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi wykorzystać odpowiednie oprogramowanie do przygotowania prezentacji.
Weryfikacja: aktywny udział w ćwiczeniach, wygłoszenie seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U02
Umiejętność wygłoszenia seminarium oraz krytycznej oceny referatów wygłoszonych przez inne osoby
Weryfikacja: aktywny udział w ćwiczeniach, wygłoszenie seminarium, wypełnienie druku oceny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U12, DS_U19, DS_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, I.P6S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi przygotować prezentację zarówno z tematyki związanej z informatyką jak i z nią niezwiązanej.
Weryfikacja: udział w dyskusji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K04, DS_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO