Nazwa przedmiotu:
Architektura systemów informatycznych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jarosław Legierski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-DS000-ISP-0121
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na laboratoriach – 15 h d) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 35 h; w tym a) przygotowanie do laboratoriów – 20 h b) zapoznanie się z literaturą – 8 h c) przygotowanie do testu – 7 h Razem 85 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach –30 h 2. obecność na laboratoriach – 15 h 3. konsultacje – 5 h Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na laboratoriach – 15 h 2. przygotowanie do laboratoriów – 20 h Razem 35 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Systemy operacyjne w inżynierii danych Podstawy elektroniki
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat architektury systemów informatycznych oraz umiejętności wykorzystania narzędzi przydatnych w implementacji złożonych architektonicznie systemów ICT.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Podstawy teorii systemów operacyjnych, pojęcia jądra, powłoki, pojęcie procesu i wątku, proces demon, mechanizmy wymiany danych pomiędzy procesami 2. Podstawy organizacji systemu plików 3. Architektura klient-serwer i wielowarstwowa 4. Architektura systemów informatycznych: systemy rozproszone modularyzacja, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna, wzorzec model-widok-kontroler (MVC) 5. Typy architektury (fizyczna, logiczna) 6. Podstawy architektury aplikacji WWW 7. Podstawy wirtualizacji 8. Usługi sieciowe (web services): Service Oriented Architecture (SOA), architektura zasobowa ROA/REST 9. Wybrane wzorce architektoniczne Laboratorium: 1 Narzędzia i podstawy programowania systemowego z perspektywy zarządzania procesami i systemem plików 2. Typowe komponenty systemów rozproszonych np: serwery www i http proxy, serwery aplikacyjne, bazy danych i serwery katalogowe: protokoły: LDAP, X.500; Systemy poczty elektronicznej e-mail: POP3, IMAP4, SMTP, X.400; Serwery czasu:, NTP, SNTP, integracja z źródłami czasu 3. Narzędzia przydatne w implementacji złożonych architektonicznie systemów rozproszonych 4. Projektowanie architektury złożonego systemu.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu oparte jest o wyniki realizacji zadań punktowanych w trakcie laboratorium (60%) oraz test wykładowy (40%). Maksymalna liczba dostępnych punktów wynosi 100. Wyniki zadań punktowanych są ogłaszane na stronie internetowej prowadzącego zajęcia w danej grupie laboratoryjnej lub rozsyłane do uczestników drogą mailową. W końcowej części semestru student może skorzystać z terminu poprawkowego, w trakcie którego może poprawić jedno z zadań punktowanych: - termin poprawkowy jest ogłaszany studentom z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia, - każdy ze studentów ma zagwarantowaną możliwość udziału w jednym terminie poprawkowym, przy założeniu, iż był obecny w oryginalnym terminie zadania lub przedstawił w terminie dokument uzasadniający nieobecność w tym terminie, - najpóźniej tydzień przed terminem poprawkowym, studenci zainteresowani poprawianiem zadania, zobligowani są zadeklarować, które z zadań chcieliby poprawiać w terminie poprawkowym, - ocena zadania uzyskana w terminie poprawkowym zastępuje oryginalną ocenę z tego zadania. Ocena końcowa zależy od łącznej liczby punktów uzyskanych z zadań punktowanych oraz testu końcowego i jest wyznaczana zgodnie z poniższymi regułami: 0-50 pkt – 2.0, 51-60 pkt – 3.0, 61-70 pkt – 3.5, 71-80 pkt – 4.0, 81-90 pkt – 4.5, 91-100 pkt – 5.0.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Hyde R., 2005. Profesjonalne programowanie. Zrozumieć komputer Część 1, Helion 2. Nemeth, E., 2011, Unix i Linux : przewodnik administratora systemów, Helion 3. Stallings W., 2003. Organizacja i architektura systemu komputerowego. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 4. Silberschatz A. i Galvin P. B., 2001. Podstawy systemów operacyjnych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i technologie inżynierskie związane z wykorzystaniem systemu operacyjnego oraz budową złożonych architektonicznie rozwiązań, w tym rozwiązań wykorzystujących technologie sieciowe i sieci komputerowe.
Weryfikacja: Test końcowy, zadania punktowane
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Umie analizować architekturę, wykorzystywać i rozszerzać o nowe komponenty systemy składowania i analizy danych, w tym systemy rozproszone, wykorzystując do tego celu m.in. funkcjonalność systemów operacyjnych i usług sieciowych
Weryfikacja: Zadania punktowane
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U10, DS_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych na przykładzie rozwoju systemów operacyjnych, architektury systemów informatycznych i jej ewolucji, w tym wykorzystania wirtualizacji.
Weryfikacja: Test końcowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK